Udlændingenævnets afgørelse af 18. juni 2013 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af klage

Udlændingenævnet afviste i juni 2013 at behandle en klage fra en ansøger fra Nederlandene. Udlændingestyrelsen havde den 18. februar 2013 meddelt ansøgeren afslag på ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskab under henvisning til, at den herboende ægtefælle havde modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik indenfor de seneste tre år forud for Udlændingestyrelsens afgørelse, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, jf. § 9, stk. 5. Den 24. april 2013 modtog Udlændingenævnet ansøgerens klage af 22. april 2013. Den 1. maj 2013 sendte Udlændingenævnet et kvitteringsbrev til ansøgeren, hvori det blandt andet blev oplyst, at Udlændingenævnet havde en vejledende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på syv måneder.

Udlændingenævnet fandt, at klagen skulle afvises efter udlændingelovens § 52 b, stk. 5, hvorefter blandt andet klage over afslag på ansøgning om ægtefællesammenføring skal være indgivet, inden otte uger efter at udlændingen har fået meddelelse om afslaget. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at der var gået mere end otte uger, fra Udlændingestyrelsen traf afgørelse i sagen, til Udlændingenævnet modtog ansøgerens klage. Udlændingenævnet fandt, at klagen måtte afvises, uanset at Udlændingenævnet den 1. maj 2013 havde sendt et kvitteringsbrev til ansøgeren, hvori der var oplyst en vejledende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på syv måneder. Udlændingenævnet fandt, at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne bevirke, at der skulle dispenseres fra fristoverskridelsen. FAM/2013/71.

Senest opdateret: 18-06-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen