Udlændingenævnets afgørelse af 16. februar 2015 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af klage

Udlændingenævnet afviste i februar 2015 en klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til en irakisk statsborger truffet i januar 2014. Ansøgeren sendte i december 2014 en e-mail til Folketingets Ombudsmand vedrørende afslaget, hvorefter Folketingets Ombudsmand senere samme måned oplyste ansøgeren om, at Folketingets Ombudsmand ikke kunne behandle klager over Udlændingestyrelsens afgørelser, før Udlændingenævnet havde truffet afgørelse i sagen. I januar 2015 klagede ansøgeren til Folketingets Ombudsmand over Udlændingestyrelsens afgørelse, hvorefter Folketingets Ombudsmand videresendte klagen til Udlændingenævnet samme måned.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren havde indgivet sin klage efter klagefristens udløb.  Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at Udlændingestyrelsen i januar 2014 havde meddelt ansøgeren afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse, og at Udlændingenævnet først i januar 2015 modtog ansøgerens klage. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at det fremgik af Udlændingestyrelsens klagevejledning i afgørelsen, at der senest skulle klages 8 uger efter, at ansøgeren havde modtaget afgørelsen. Udlændingenævnet fandt endelig, at der ikke forelå sådanne omstændigheder, at der var grundlag for at dispensere fra klagefristen. FAM/2015/127.

Senest opdateret: 16-02-2015
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen