Udlændingenævnets afgørelse af 27. oktober 2022 – Bortfald – Forhåndsdispensation - ej velbegrundet formål

Udlændingenævnets afgørelse af 27. oktober 2022 – Bortfald – Forhåndsdispensation  - ej velbegrundet formål

 

Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2022 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) afgørelse om afslag på forhåndsdispensation fra bortfald af opholdstilladelse som studerende i Danmark til en statsborger fra New Zealand. 

 

Sagens faktiske omstændigheder:

 

I 2017 fik ansøgeren opholdstilladelse som studerende i Danmark i perioden fra juli 2017 til december 2020, idet perioden fra juni 2020 til december 2020 var meddelt med henblik på jobansøgning. Ansøgeren indgav i januar 2020 en ansøgning om dispensation fra bortfald af hans opholdstilladelse til SIRI. SIRI meddelte i marts 2020 afslag på ansøgningen, da styrelsen fandt, at den periode som ansøgeren ansøgte om dispensation fra august 2020 til december 2020 - lå uden for den periode, hvor ansøgeren havde opholdstilladelse med henblik på at studere.

 

Udlændingenævnets afgørelse: 

 

Udlændingenævnet finder det kritisabelt, at SIRI i afgørelsen har henvist til og vurderet ansøgningen om dispensation fra bortfald, når ansøgeren rettelig har ansøgt om forhåndsdispensation fra bortfald, og at SIRI i sin afgørelse har vejledt ansøgeren om, at hans opholdskort ikke længere var gyldig og derfor blev spærret af politiet, selv om opholdskortet stadig var gyldig frem til december 2020, hvor hans opholdstilladelse udløb.

 

Udlændingenævnet finder, at der ikke er grundlag for, at ansøgeren kan meddeles forhåndsdispensation fra bortfald af opholdstilladelsen som studerende under hans jobsøgningsophold, jf. udlændingelovens § 17, stk. 2, jf. studiebekendtgørelsens § 5, stk. 1.

 

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på ansøgerens egne oplysninger i ansøgningsskemaet af januar 2020 og hans partssvar af februar 2020 om, at han søger om forhåndsdispensation fra bortfald af hans opholdstilladelse i Danmark for perioden fra august 2020 til december 2020 på baggrund af tilbudt ansættelse som assisterende dirigent hos Philharmonia Orchestra, at det tilbudte arbejde i New Zealand er relevant for hans studie i Danmark, og at han senere vil ansøge om opholdstilladelse efter etableringskortordningen og i fremtiden – tidsubegrænset opholdstilladelse i landet.

 

Udlændingenævnet har endvidere noteret sig, at det fremgår af ansøgerens ansættelseskontrakt, som han underskrev i december 2019, at der er tale om en ansættelsesperiode fra marts 2020 til december 2020.

 

Det er indgået i Udlændingenævnets vurdering, at det til støtte for klagen er anført, at ansøgeren gerne vil vende tilbage til Danmark efter sit ophold i New Zealand for at ansøge om opholdstilladelse efter etableringskortordningen. Udlændingenævnet vurderer imidlertid, at dette ikke kan føre til en ændret vurdering.

 

Udlændingenævnet vurderer, at selv om ansøgeren har haft til hensigt at genoptage opholdet her i landet efter opholdet i New Zealand, tjener hans udrejse ikke et velbegrundet formål, hvor der kan meddeles forhåndsdispensation fra bortfald af opholdstilladelse jf. udlændingelovens § 17, stk. 2.

 

Udlændingenævnet finder endvidere, at der efter praksis ikke kan gives forhåndsdispensation fra bortfald af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 17, stk. 2, hvis den ansøgte periode af opholdet uden for Danmark ligger i det 6 måneders jobsøgningsophold efter afsluttet uddannelse.

 

Udlændingenævnet henviser i den forbindelse til, at det er en grundlæggende forudsætning for at kunne meddele forhånds-/dispensation fra bortfald, at en udlænding på genindrejsetidspunktet vil have en reel udsigt til at kunne få forlænget sin opholdstilladelse.

 

Udlændingenævnet skal hertil bemærke, at en opholdstilladelse med henblik på jobsøgningsophold, jf. studiebekendtgørelsens § 5, stk. 1, ikke kan forlænges ud over 6 måneder efter afslutningen af uddannelsen.

 

Udlændingenævnet har yderligere lagt vægt på, at det udtrykkeligt fremgik af ansøgerens opholdstilladelse på engelsk, at opholdstilladelsen med henblik på jobsøgningsophold dækkede perioden fra juni 2020 til og med december 2020.

 

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at formålet med studiebekendtgørelsens § 5, stk. 1, er at søge beskæftigelse her i Danmark efter afslutning af uddannelsen og ikke med henblik på et ophold og arbejde i udlandet.

 

På denne baggrund finder Udlændingenævnet, at ansøgeren ikke kan meddeles forhåndsdispensation fra bortfald af opholdstilladelsen som studerende med henblik på et ophold i udlandet under jobsøgningsopholdet efter afslutningen af uddannelsen.”

 

 

ERH/2023/27


Til toppen