Udlændingenævnets afgørelse af 8. december 2014 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Inddragelse – Ej bestået danskprøve på A1-niveau indenfor en fastsat frist

Udlændingenævnet stadfæstede i marts 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse fra december 2013 om inddragelse af en opholdstilladelse til en venezuelansk statsborger, der var gift med en herboende ægtefælle. Klagerens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, var betinget af, at den pågældende bestod en danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau indenfor en fastsat frist, jf. udlændingelovens § 9, stk. 30, hvilket klageren ikke gjorde inden den fastsatte frist i september 2013, men først i februar 2014. Udlændingestyrelsen fandt ved afgørelsen fra december 2013 endvidere, at der ikke forelå oplysninger om sådanne personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold, der kunne begrunde, at en inddragelse af klagerens opholdstilladelse måtte antages at være særligt belastende, jf. udlændingelovens § 19, stk. 6, 1. pkt., jf. § 26, samt at det ikke ville være forbundet med uoverstigelige hindringer at henvise parret og deres fællesbarn til at tage ophold i Venezuela for dér at udøve familielivet. 

Udlændingenævnet genoptog i december 2014 behandlingen af sagen og fandt, at der var grundlag for at genoptage sagen henset til, at ansøgeren havde bestået en danskprøve, før Udlændingenævnet i marts 2014 traf afgørelse. Udlændingenævnet fandt dog efter en fornyet gennemgang af sagen ikke grundlag for at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse fra december 2013, og ej heller Udlændingenævnets stadfæstelse heraf af fra marts 2014. Ansøgerens opholdstilladelse var således fortsat inddraget, idet hun ikke havde bestået den krævede danskprøve på A1-niveau inden for den af Udlændingestyrelsen fastsatte frist i september 2013, og da der ikke forelå sådanne omstændigheder, at inddragelsen måtte anses at virke særligt belastende for hende, jf. udlændingelovens § 19, stk. 6, 1. pkt., jf. § 26, stk. 1. Udlændingenævnet fandt endvidere henset til, at ansøgeren havde bestået en danskprøve på A2-niveau, som hun havde aflagt i februar 2014, anledning til samtidig at sende sagen til Udlændingestyrelsen som en ny ansøgning om familiesammenføring, der skulle betragtes som indgivet i februar 2014, hvor ansøgeren bestod danskprøven på A2-niveau. Udlændingestyrelsen ville på den baggrund kunne udstede en ny opholdstilladelse med tilsvarende løbende betingelser som ansøgerens først meddelte opholdstilladelse, medmindre de helt grundlæggende betingelser for at få opholdstilladelse i Danmark ikke var opfyldt. FAM/2014/209.

Senest opdateret: 08-12-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen