Udlændingenævnets afgørelse af 13. februar 2023 – Inddragelse og nægtelse af forlængelse – Inddragelse – Samlivsophævelse

Udlændingenævnet omgjorde i februar 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om inddragelse af en klagers opholdstilladelse, da klageren havde ophævet samlivet med referencen, da Udlændingenævnet vurderede at det var godtgjort, at samlivsophævelsen var sket som følge af vold. 

Sagens faktiske omstændigheder:


Klageren blev meddelt opholdstilladelse i Danmark i oktober 2019 på baggrund af sit ægteskab til en herboende reference, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. I december 2019 ophævede klageren sit samliv med referencen og i februar 2021 anmodede Udlændingestyrelsen om klagerens bemærkninger til samlivsophøret. Klageren oplyste i den forbindelse bl.a., at referencen havde udsat klageren for fysisk og psykisk vold, hvorfor klageren var flyttet fra den fælles bopæl. I september 2021 inddrog Udlændingestyrelsen klagerens opholdstilladelse, da grundlaget for klagerens opholdstilladelse ikke var til stede som følge af samlivsophævelsen, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1. Udlændingestyrelsen vurderede, at klageren ikke havde godtgjort, at samlivsophævelsen skete som følge af vold, og vurderede i den forbindelse, at volden ikke var tilstrækkelig dokumenteret eller sandsynliggjort, jf. udlændingelovens § 19, stk. 7. 

Udlændingenævnets afgørelse:

Udlændingenævnet finder på baggrund af en konkret og individuel vurdering grundlag for at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse. 

Udlændingenævnet finder således, at [klagerens] opholdstilladelse i Danmark ikke kan inddrages, jf. § 19 a, stk. 2, jf. § 26 og § 19, stk. 7, idet samlivet med [referencen] er ophørt som følge af, at [klageren] har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at Udlændingestyrelsen ved afgørelse af september 2021 vurderede, at [klagerens] opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, kunne inddrages, fordi grundlaget for [klagerens] opholdstilladelse ikke længere var til stede, jf. § 19, stk. 1, nr. 1, og [klageren] ikke var fremkommet med oplysninger, der kunne føre til, at det var særligt belastende for [klageren], at [klagerens] opholdstilladelse ikke blev inddraget. Udlændingestyrelsen lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at [klageren] ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort, at [klageren] har været udsat for vold, og at volden var årsagen til samlivsophævelsen.

Udlændingenævnet har herefter lagt vægt på, at der til sagen er indsendt en udtalelse af juni 2021 fra [Kommune A], hvoraf fremgår, at [klageren] har været indskrevet på [Krisecenter A, jf. SEL § 109], idet [klageren] har været udsat for psykisk og fysisk vold af [referencen], at der til sagen er indsendt bekræftelse på ophold af juni 2021 fra [Krisecenter B], hvoraf fremgår, at [klageren] har haft ophold på [Krisecenter B] [i oktober 2020] og igen [i maj 2021], og at der til sagen er indsendt en udtalelse fra [en psykolog], hvoraf fremgår, at [klageren] er påbegyndt samtaleforløb med henblik på behandling af psykiske følgevirkninger af den psykiske og fysiske vold, hun har været udsat for i sit tidligere ægteskab. 

Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at der til sagen er indsendt diverse sagsudskrifter fra [en politikreds], hvoraf fremgår bl.a., at [klageren] [i] september 2020 er blevet slået af sin tidligere ægtefælle, og at hun efterfølgende blev kørt på krisecenter, og at der til klagesagen er indsendt et anklageskrift af december 2021, hvoraf fremgår bl.a., at [referencen] er tiltalt for vold efter straffelovens § 244, stk. 1, ved oktober 2021 bl.a. at have taget halsgreb på [klageren] med begge hænder, således at hun ikke kunne trække vejret, tildelt hende flere lussinger i ansigtet og løftet hende fra jorden for herefter at kaste hende ned på jorden.

Udlændingenævnet har derudover lagt vægt på, at [klageren] på nuværende tidspunkt har opholdt sig i Danmark i over 3 år, at [klageren] har deltaget i danskundervisning på [et sprogcenter], og at [klageren] ifølge oplysninger i eIndkomstregistret (bruges til at finde oplysninger om indkomstforhold, timetal, navn på arbejdsgiver m.v.) i perioden fra august 2020 til september 2021 har arbejdet ved [Virksomhed A], og siden februar 2022 har arbejdet ved [Virksomhed B]. 

FAM/2023/110


Til toppen