Udlændingenævnets afgørelse af 10. november 2014 – Erhverv – Almindeligt lønarbejde – Arbejdsmarkedstilknytning – Sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår

Udlændingenævnet stadfæstede i november 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som køkkenmedhjælper efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 5, til en statsborger fra Ghana. Vedhæftet ansøgningen var en ansættelseskontrakt fra marts 2011, hvoraf det fremgik, at ansøgeren blev ansat som køkkenmedhjælper på ubestemt tid. Det fremgik endvidere, at arbejdstiden per måned minimum var 100 timer inklusiv rengøring, og at den lovpligtige ferieordning var gældende. Ved brev fremsendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra ansøgerens advokat var vedlagt lønsedler for perioderne fra marts 2011 til juni 2011 og fra august 2011 til marts 2014. Der var ikke vedlagt en lønseddel for juli 2011. Af lønsedlerne fremgik det, at ansøgeren i disse perioder havde arbejdet mellem fem og 288,5 timer om måneden, og at han løbende havde optjent feriedage, men ikke havde fået udbetalt feriepenge eller havde afholdt sin optjente ferie. Ved Udlændingenævnets opslag i eIndkomst fremgik det, at der ikke var registreret nogen indkomst i juli 2011, og at der endvidere ikke var registreret nogen indkomst i form af sygedagpenge. Ved Udlændingenævnets opslag i Hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet 2012-2014 indgået mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, fremgik det, at den effektive arbejdstid for fuldtidsansatte fordeles over fire uger med 148 timer svarende til 37 timer per uge i gennemsnit. Det fremgik endvidere, at der i den enkelte uge maksimalt kan vagtplaneres 60 timers effektiv arbejdstid, men at der aldrig i to på hinanden følgende uger kan vagtplaneres med mere end 96 timers effektiv arbejdstid.  Herudover fremgik det, at det ved ansættelse af deltidsansatte i hvert enkelt tilfælde aftales det fast garanterede timetal per fire uger, samt at den daglige arbejdstid mindst skal udgøre fire timer.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse som køkkenmedhjælper efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 5, idet betingelserne vedrørende månedlig arbejdstid og lovpligtig ferieordning i ansættelseskontrakten fra marts 2011 vurderedes ikke at være overholdt. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at det fremgik af ansættelseskontrakten fra marts 2011, at den månedlige arbejdstid minimum skulle udgøre 100 timer inklusiv rengøring, og at den lovpligtige ferieordning ville være gældende, men at ansøgeren i månederne februar 2012, juli 2012, januar 2013, februar 2013, marts 2013 og juli 2013 havde arbejdet mindre end 100 timer per måned inklusiv rengøring, og at han på intet tidspunkt fra starten af sin ansættelse i marts 2011 havde fået udbetalt feriepenge eller havde afholdt sin optjente ferie. Udlændingenævnet fandt således, at betingelserne for ansættelsesforholdet ikke var opfyldt. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at det følger af praksis, at der skal være tale om fuldtidsbeskæftigelse, medmindre andet er sædvanligt inden for det enkelte arbejdsområde, og at det fremgik af Hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet 2012-2014 indgået mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, at den effektive arbejdstid for fuldtidsansatte fordeles over fire uger med 148 timer svarende til 37 timer per uge i gennemsnit. Da ansøgerens arbejdstider siden starten af hans ansættelse i marts 2011 således havde været meget vekslende og havde ligget mellem fem timer og 288,5 timer månedligt, vurderede Udlændingenævnet, at der ikke var tale om sædvanlig fuldtidsbeskæftigelse inden for det pågældende arbejdsområde. ERH/2014/145.

Senest opdateret: 10-11-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen