Udlændingenævnets afgørelse af 8. november 2023 – Arbejdsmarkedstilknytning – Lov om Aktiv Socialpolitik

Udlændingenævnet stadfæstede i november 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning. 

Sagens faktiske omstændigheder

Ansøgeren, der var gambisk statsborger, blev i august 2022 af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) meddelt afslag på ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning. SIRI lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøgeren og dennes tidligere ægtefælle i en periode havde modtaget kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, i strid med betingelserne for ansøgerens tidligere opholdstilladelse, og dermed ville kunne omgå betingelsen om ikke at måtte modtage offentlig hjælp til forsørgelse, ved at søge om opholdstilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen.  

Udlændingenævnets afgørelse:

”Udlændingenævnet fastholder SIRI’s afgørelse af […] august 2022 af de grunde, som SIRI har anført. Det betyder, at nævnet er kommet til samme resultat som SIRI. [Ansøgeren] kan således ikke få opholdstilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen på baggrund af hans stilling som opvasker hos [virksomhed A. 

Udlændingenævnet har lagt vægt på, at Udlændingenævnet den […] juni 2022 stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse af […]. oktober 2019 om afslag på forlængelse af [ansøgerens] opholdstilladelse som familiesammenført, jf. udlændingelovens § 11, stk. 2, jf. § 19, stk. 1, nr. 4, idet [ansøgeren] og hans ægtefælle […] bl.a. i perioden fra april 2013 til marts 2020 har modtaget kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Det til støtte for klagen anførte om, at [ansøgeren] har arbejdet hos [virksomhed A] i mere end 2 år, at [ansøgeren] er velintegreret, og at [virksomhed A] ønsker at fastholde [ansøgeren] som arbejdskraft, kan ikke føre til andet resultat.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at det fremgår af bestemmelsens forarbejder, […], at en udlænding, der i strid med de betingelser, der er fastsat for opholdstilladelsen, har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse, ikke skal kunne omgå betingelsen ved efterfølgende at opnå opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning.

Udlændingenævnet finder endvidere, at de indsendte ambulant- og speciallægeepikriser af hhv. den, […] december 2017, den […]  april 2022 og den […] september 2022, hvoraf det bl.a. fremgår, at [ansøgeren] i 2017 skulle udredes for mistanke om kræft og desuden lider af smerter i knæet, ikke kan føre til andet resultat, da helbredsoplysninger er uden betydning for, om der kan meddeles opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning.

Udlændingenævnet konstaterer i den forbindelse, at det fremgår af epikrisen af […] december 2017, at [ansøgeren] var bekendt med undersøgelsernes resultat og fik tilbud om udredning, men at han først den […] september 2022, det vil sige efter SIRI’s afgørelse af […] august 2022 og efter fastsættelse af udrejsefristen til den […] september 2022, ønskede at blive udredt.

Udlændingenævnet stadfæster på den anførte baggrund SIRI’s afgørelse.”


ERH/2023/126 

Senest opdateret: 08-11-2023
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen