Udlændingenævnets afgørelse af 5. juli 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Arbejde væsentligt omfang

Udlændingenævnet stadfæstede i juli 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på ansøgning om opholdstilladelse efter greencardordningen, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, til en statsborger fra Bangladesh.  

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren på det foreliggende grundlag højst ville kunne opnå i alt 85 point, idet ansøgeren opnåede 30 point på baggrund af højeste uddannelsesniveau, 10 bonuspoint for uddannelsesretning, 20 point for engelske sprogfærdigheder, 10 point for arbejdserfaring og 15 point på baggrund af alder på ansøgningstidspunktet. Udlændingenævnet fandt, at ansøgerens deltidsbeskæftigelse under studier ikke kunne kvalificere som arbejde af væsentligt omfang. Ansøgeren havde haft opholdstilladelse med adgang til fuldtidsbeskæftigelse i knap 17 måneder forud for ansøgningens indgivelse og kunne derfor dokumentere 1-2 års arbejde af væsentligt omfang som omfattet af positivlisten inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse. Ansøgeren var allerede derfor alene berettiget til 10 point herfor. Udlændingenævnet tog i sagen ikke stilling til, hvorvidt ansøgeren kunne tildeles point for tilpasningsevne, idet ansøgeren maksimalt ville kunne tildeles 10 point for tilpasningsevne, hvilket i alt ville udgøre 95 point, og ansøgeren således fortsat ikke ville opfylde betingelsen i greencardbekendtgørelsens § 1, stk. 2, om, at en ansøger skal have opnået mindst 100 point for at blive meddelt opholdstilladelse på baggrund af greencardordningen. ERH/2013/59.

Senest opdateret: 05-07-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen