ekstraordinære omstændigheder

 • Udlændingenævnets afgørelse af 27. november 2023 – Visum – Gruppeafslag – Ej ekstraordinære omstændigheder

  Dato: 27-11-2023

  Udlændingenævnet stadfæstede i november 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en russisk statsborger, hendes ægtefælle og 4 børn, som havde indgivet ansøgning om Schengenvisum til Danmark.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren indgav i april 2023 en ansøgning om visum med henblik på at besøge sin mor sammen med sin ægtefælle og 4 børn. Det var oplyst til sagen, at morens ægtefælle for nyligt var afgået ved døden, og ansøgerens mor havde brug for familiens støtte. Ansøgeren og hendes familie havde tidligere fået meddelt Schengenvisum, idet Rusland på daværende tidspunkt var omfattet af hovedgruppe 3.

  I maj 2023 meddelte Udlændingestyrelsen ansøgeren og hendes familie afslag på visum under henvisning til, at de ikke var omfattet af den hovedgruppe, der kunne få visum til Danmark, og at der ikke vurderedes at være tale om ekstraordinære omstændigheder.

  Af Udlændingestyrelsens afgørelse til ansøgeren fremgik bl.a. følgende:

  ” […] ”

  Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du er statsborger i Rusland, der for tiden er placeret i hovedgruppe 5, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 4 og bilag 2.

  Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra denne hovedgruppe, at der som udgangspunkt kun gives visum, hvis der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder hos ansøgeren eller et herboende nærtstående familiemedlem, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, fx i tilfælde af et herboende nærtstående familiemedlems livstruende sygdom.

  Vi har vurderet, at der ikke foreligger nogen helt ekstraordinære omstændigheder i din sag, der gør, at du kan få visum.

  Det forhold, at [referencen] har brug for familie omkring sig, kan ikke begrunde visum, da vi har vurderet, at dette ikke er en sådan ekstraordinær omstændighed, der kan begrunde visum.

  Den omstændighed, at du blev meddelt Schengenvisum af Danmark i 2017, kan heller ikke begrunde, at du på nuværende tidspunkt får visum.

  Vi har i vores vurdering inddraget det forhold, at der som følge af den fortsatte krig i Ukraine og sanktionerne mod Rusland, er en øget risiko for immigration som følge heraf for alle parter berørt af krigen. Forholdene i dit hjemland må således anses for at have ændret sig væsentligt siden du sidst fik og anvendte visum."

  Til støtte for klagen til Udlændingenævnet blev det anført bl.a., at familien skulle deltage i spredningen af stedfarens aske.

  Udlændingenævnets afgørelse i sagerne vedrørende ansøgeren, hendes ægtefælle og børn:

  ”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelser af maj 2023. Du, din ægtefælle og 4 børn kan således ikke gives Schengenvisum til Danmark, jf. visumkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b, og visumbekendtgørelses § 8, stk. 2, nr. 13, og § 16, samt bilag 2, idet Udlændingenævnet finder, at der er begrundet tvivl om jeres hensigt om at forlade Schengenlandene inden udløbet af et eventuelt visum.

  Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at I er statsborgere i Rusland og dermed fra et land, hvis statsborgere vurderes at udgøre en særlig høj risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande, og hvortil der kan være udsendelsesvanskeligheder, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 4, idet Rusland i visumbekendtgørelsens bilag 2 er angivet som tilhørende hovedgruppe 5.

  Det forhold, at I er veletableret i Rusland og tidligere har fået Schengenvisa, kan ikke føre til en anden vurdering, idet Rusland nu tilhører hovedgruppe 5.

  Udlændingenævnet bemærker, at der er sket en væsentlig skærpelse af den danske visumprak-sis, siden du senest fik udstedt visum til Schengenlandene, da Rusland har skiftet hovedgruppe, således at Rusland fra den 10. september 2022 er omfattet af hovedgruppe 5.

  Udlændingenævnet finder endvidere, at der ikke foreligger sådanne helt ekstraordinære omstændigheder, der kan begrunde, at I alligevel kan meddeles Schengenvisum til Danmark i medfør af visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, idet der ikke er oplyst om personlige eller helbredsmæssige forhold, som taler herfor.

  Udlændingenævnet bemærker hertil, at helt ekstraordinære omstændigheder blandt andet ses at foreligge i tilfælde, hvor ansøgningen er indgivet med henblik på besøg hos et nærtstående familiemedlem, som lider af en livstruende sygdom, eller hvis ansøgeren skal deltage i et nært familiemedlems begravelse, jf. afsnittet retsregler.

  Udlændingenævnet har lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret, at [stedfaren] er et nærtstående familiemedlem.

  I øvrigt har Udlændingenævnet også lagt vægt på, at det at sprede asken over havet ikke kan siddestilles med en begravelse eller bisættelse, og der derved ikke er tale om en helt ekstraordinær omstændighed.

  Udlændingenævnet finder endelig, at der ikke foreligger hensyn af humanitær karakter, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser, der taler for, at der i sagen meddeles et nationalt begrænset visum.

  Udlændingenævnet stadfæster således Udlændingestyrelsens afgørelse."

 • Udlændingenævnets afgørelse af 25. juli 2023 – Visum– Gruppeafslag – Ej ekstraordinære omstændigheder

  Dato: 25-07-2023

  Udlændingenævnet stadfæstede i juli 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag til en vietnamesisk statsborger, som havde indgivet ansøgning om visum med henblik på at besøge sin fætter.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren indgav i april 2023 en ansøgning om visum med henblik på at besøge sin fætter, hvor han i den forbindelse også ville aflægge sin alvorligt syge faster et besøg, der var terminalt syg med kræft. Ansøgeren havde aldrig tidligere opholdt sig i Schengenområdet og havde aldrig mødt sin faster.

  I maj 2023 meddelte Udlændingestyrelsen afslag på visum, idet der ikke meddeles visum til at besøge fætre, når ansøgeren tilhører hovedgruppe 3.

  Følgende fremgik bl.a. af Udlændingestyrelsens afgørelse:

  ” […] ”

  Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra hovedgruppe 3, at der som udgangspunkt ikke gives visum til at besøge en fætter.

  Der foreligger ingen helt ekstraordinære omstændigheder hos dig eller et herboende nærtstående familiemedlem, der gør, at du kan få visum, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6.

  Det forhold, at din herboende faster er terminalt syg med kræft, kan ikke begrunde, at du får visum, da vi har vurderet, at jeres relation ikke er tilstrækkelig nær.

  Til støtte for klagen til Udlændingenævnet havde ansøgeren vedhæftet dokumentation for, at fasteren var afgået ved døden i maj 2023, og at ansøgeren ville tage sin fasters urne med tilbage til Vietnam.

  Udlændingenævnets afgørelse:

  ”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse fra maj 2023 af de grunde, som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet frem til samme resultat som Udlændingestyrelsen, idet der som udgangspunkt ikke meddeles visum til statsborgere fra Vietnam, med henblik på at besøge en herboende fætter/kusine.

  Det forhold, at [ansøgeren] har oplyst, at [ansøgeren] skulle besøge din kræftsyge tante, der efterfølgende er afgået ved døden i maj 2023, finder Udlændingenævnet ikke kan føre til en ændret vurdering, da der ikke var oplyst en særlig tæt og mangeårig tilknytning til ansøgerens tante.

  Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at [ansøgeren] i klagen til Udlændingenævnet har oplyst, at [ansøgeren] aldrig har mødt sin tante, mens hun var i live, og at [ansøgerens] relation til sin tante og fætter i øvrigt ikke er dokumenteret.

  Udlændingenævnet skal i den forbindelse henvise til, at ansøgerens tilknytning til det herboende familiemedlem indgår som et væsentligt moment i vurderingen af, om der kan gives Schengen-visum. Der vil således kunne meddeles Schengenvisum, hvis der mellem ansøgeren og det herboende familiemedlem, som er syg, består en særlig tæt tilknytning, der kan dokumenteres.

  Udlændingenævnet finder endelig, at der ikke foreligger hensyn af humanitær karakter, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser, der taler for, at der i sagen meddeles et nationalt begrænset visum.

  Udlændingenævnet stadfæster således Udlændingestyrelsens afgørelse".

 • Udlændingenævnets afgørelse af 13. juni 2023 – Visum – Omgørelse – Ekstraordinære omstændigheder

  Dato: 13-06-2023

  I juni 2023 traf Udlændingenævnet afgørelse om at genoptage og omgøre nævnets afgørelse fra november 2022, hvor nævnet havde stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på Schengenvisum til en pakistansk statsborger, som ville besøge sin syge bror i Danmark.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren indgav i juli 2022 ansøgning om visum til Danmark med henblik på at besøge sin bror, der led af en alvorlig leversygdom. Ansøgeren var gift og havde ikke tidligere været i Schengenområdet.

  I august 2022 meddelte Udlændingestyrelsen afslag på Schengenvisum, idet der ikke var vedlagt tiltrækkelig dokumentation for, at der var tale om en aktuelt livstruende sygdom, eller at der var tale om et nærtstående familiemedlem.

  Udlændingenævnet stadfæstede denne afgørelse i november 2022 og afslog i marts 2023 at genoptage sagen, da der fortsat ikke var tilstrækkelig lægelig dokumentation for, at broren led af en aktuelt livstruende sygdom.

  I juni 2023 traf Udlændingenævnet afgørelse om at genoptage sagen, da der i forbindelse med en ny anmodning om genoptagelse, blev fremlagt bl.a. en speciallægeerklæring vedrørende brorens sygdom. På baggrund af de samlede lægelige oplysninger omgjorde Udlændingenævnet herefter Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på Schengenvisum.

  Ansøgeren havde søgt om visum sammen med sine mindreårige børn. Sagerne vedrørende børnene er ikke gengivet her.

  Af Udlændingestyrelsens afgørelse fra august 2022 fremgik bl.a. følgende:

  ” […]

  Vi vurderer, at der er en risiko for, at du ikke rejser hjem igen, hvis du får visum.

  Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du er statsborger i Pakistan, der for tiden er placeret i hovedgruppe 5, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 4 og bilag 2.

  Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra denne hovedgruppe, at der som udgangspunkt kun gives visum, hvis der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder hos ansøgeren eller et herboende nærtstående familiemedlem, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, fx i tilfælde af et herboende nærtstående familiemedlems livstruende sygdom.

  Vi vurderer, at der ikke er nogen helt ekstraordinære omstændigheder i din sag, der gør, at du kan få visum.

  Det forhold, at [referencen] blandt andet lider af [leversygdom] kan ikke føre til, at du får visum. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke er vedlagt dokumentation for, at [referencen] lider af en aktuelt livstruende sygdom. Det er er derudover ikke er vedlagt tilstrækkelig dokumentation for, at du er et nærtstående familiemedlem til [referencen].”

  Udlændingenævnets genoptagelse og omgørelse fra juni 2023:

  "Udlændingenævnet har nu behandlet [referencens] anmodning af april 2023, om genoptagelse af Udlændingenævnets afgørelse af november 2022 vedrørende afslag på Schengenvisum til Danmark til [ansøgeren].

  Ved behandlingen af genoptagelsesanmodningen har Udlændingenævnet gennemgået sagens akter samt vurderet det lægefaglige materiale, herunder aktuel speciallægeerklæring fra [hospitalsafdeling] fra april 2023.

  Udlændingenævnet finder grundlag for at genoptage Udlændingenævnets afgørelse af november 2023 vedrørende [referencen], og har efter en helt konkret og individuel vurdering fundet grundlag for at omgøre sagen, således at [ansøgeren] meddeles Schengenvisum til Danmark med henblik på at besøge [referencen].

  Udlændingenævnet har herved lagt afgørende vægt på erklæring af april 2023 fra Speciallæge
  [navn], hvoraf det fremgår, at [referencen] er diagnosticeret med [sygdomme] leversvigt og komplikationer i form af gentagne livstruende blødninger. […]. Det fremgår endeligt, at [referencens] diagnose betyder en dårlig prognose med begrænset levetid, og at en levertransplantation ikke er muligt.

  Udlændingenævnet finder således, at der foreligger helt ekstraomstændigheder af helbredsmæssige karakter hos [referencen], herunder aktuelt livstruende sygdom, hvorfor Udlændingenævnet efter en fornyet vurdering af sagen finder grundlag for at meddele [ansøgeren] Schengenvisum til Danmark."

 • Udlændingenævnets afgørelse af 20. april 2023 – Visum – Gruppeafslag – Ej ekstraordinære omstændigheder

  Dato: 20-04-2023

  Udlændingenævnet stadfæstede i april 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en ghanesisk statsborger, som havde indgivet ansøgning om Schengenvisum til Finland.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren, der var født i 1982, indgav i november 2022 ansøgning om visum med henblik på at besøge sin søster i Finland. Referencen havde for nyligt født og var samme dag blevet diagnosticeret med en godartet svulst i hypofysen og skulle have foretaget en hjerneoperation, hvilket først kom frem i forbindelse med klagen til Udlændingenævnet.

  Til godtgørelse af familierelationen havde ansøgeren vedlagt en kopi af sin og referencens fødselsattest. Det fremgik af referencens fødselsattest, at hendes fødsel først var blevet var registeret i Ghana i december 2022, og at hendes ghanesiske fødselsattest var udstedt i januar 2023 og dermed lang tid efter hendes fødsel i 1982.

  I januar 2023 traf Udlændingestyrelsen afgørelse om afslag på visum under henvisning til, at familierelationen ikke var godtgjort, og at ansøgeren derfor var uden for gruppen af ansøgere fra Ghana, der kunne meddeles Schengenvisum.

  Af Udlændingestyrelsens afgørelse fremgik bl.a. følgende:

  ”Vi vurderer, at der er en risiko for, at du ikke rejser hjem igen, hvis du får visum. Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du er statsborger i Ghana, der for tiden er placeret i hovedgruppe 3, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 4 og bilag 2, og at du har søgt om visum med henblik på at besøge [referencen], der efter det oplyste er din søster.

  Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra hovedgruppe 3, at der som udgangspunkt gives visum til at besøge søskende – hvis relationen kan ligges til grund.

  Vi har dog vurderet, at vi ud fra sagens fremlagte oplysninger og dokumentation ikke kan lægge til grund, at [referencen] er din søster.

  Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at du ikke har fremlagt den originale fødselscertifikat eller fødselsattest for [referencen] efter anmodning herom, og at den vedlagte ”Certified Copy of the Entry in Register of Births” er registreret i december 2022, hvilket er længe efter [referencens] fødsel, idet hun er født i 1982.

  Vi har yderligere lagt vægt på, at [referencens] vedlagte pas og finske opholdskort er udstedt i 2017 og i 2022, dvs. inden hun fik udstedt sin ”Certified Copy of the Entry in Register of Births”, og at udstedelsen af både pas og opholdskort kræver, at der tidligere er udstedt en fødselsattest.

  Vi bemærker yderligere, at [referencen] ikke har været til stede i Ghana, da du fik udstedt certifikatet, da hun efter oplysningerne var indlagt på hospitalet i Finland samme dag, som du fik udstedt certifikatet.

  et forhold, at du til sagen har vedlagt billeder af jer sammen for jeres personlige møder, kan ikke begrunde, at du får visum, idet vi ikke kan lægge den oplyste relation til grund på baggrund heraf.

  Du er derfor ikke omfattet af den gruppe af personer fra Ghana, der kan få visum til Finland.

  Vi har i øvrigt ikke vurderet hvorvidt de særlige omstændigheder gør sig gældende jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, idet vi ikke kan anse jeres relation som godtgjort.

  Det forhold, at du har oplyst, at du ønsker at besøge [referencen], da hun er alenemor, og har brug for din hjælp, kan heller ikke begrunde, at du får visum.

  Da jeres relation ikke kan anses for dokumenteret, har vi ikke vurderet hvorvidt oplysningerne om [referencens] indlæggelse og operation kan føre til en ændret vurdering.

  Endelig bemærker vi, at vi har ikke vurderet, hvorvidt du i øvrigt opfylder betingelserne for at få visum."

  Til støtte for klagen til Udlændingenævnet blev det bl.a. anført, at referencen havde fået akut kejsersnit og fik krampeanfald, der gjorde, at hun måtte indlægges, da referencen led af en langsomt voksende godartet svulst i hypofysen, der kunne være livstruende. Der var i klagen fremlagt dokumentation for sygdommen.

  Udlændingenævnets afgørelse:

  "Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse af januar 2023 af de grunde som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet til samme resultat som Udlændingestyrelsen, da Udlændingenævnet finder, at familieforholdet mellem [ansøgeren] og [referencen] ikke er godtgjort, da der ikke er vedlagt dokumentation herfor i form af f.eks. originale fødselsattester.

  Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at [referencens] originale fødselsattest ikke er fremlagt til sagen, og at hun ifølge den til sagen vedlagte fødselsattest først er blevet registreret i Ghana i 2022.

  Udlændingenævnet har yderligere lagt vægt på, at [referencens] pas og finske opholdskort er udstedt hhv. i 2017 og 2022, og at udstedelsen af både pas og opholdskort kræver, at der tidligere er udstedt en fødselsattest.

  Udlændingenævnet bemærker yderligere, at [referencen] ikke var tilstede i Ghana 2023, da [ansøgeren] fik udstedt attesten på hendes vegne, da [referencen] ifølge oplysningerne på sagen var indlagt på hospitalet i Finland.

  Det forhold, at [ansøgeren] til støtte for klagen har oplyst, at hun ikke har intentioner om at blive i Finland, da hun har et godt liv i Ghana, kan ikke danne grundlag for et andet udfald af sagen, ligesom det ikke kan føre til en ændret vurdering, at [referencen] er alene med sin nyfødte søn, eller at hun skal opereres i 2023.

  Udlændingenævnet finder endelig, at der ikke foreligger hensyn af humanitær karakter, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser, der taler for, at der i sagen meddeles et nationalt begrænset visum.

  Udlændingenævnet stadfæster således Udlændingestyrelsens afgørelse."

 • Udlændingenævnets afgørelse af 14. april 2023 – Visum – Gruppeafslag – Ej ekstraordinære omstændigheder

  Dato: 14-04-2023

  Udlændingenævnet stadfæstede i april 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende to søstre fra Libanon, som havde indgivet ansøgning om Schengenvisum til Danmark.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgerne indgav i juni 2022 ansøgning om visum med henblik på at besøge deres mor, og henviste i ansøgningen til, at formålet også var at besøge deres far, som var var kritisk syg. De havde ikke tidligere fået visum til Schengenområdet.

  I juli 2022 meddelte Udlændingestyrelsen begge ansøgere afslag på visum, idet at der ikke meddeles visum til at besøge forældre i hovedgruppe 4, når ansøgeren ikke er mindreårige. I afgørelserne vurderede Udlændingestyrelsen, at der ikke var tale om ekstraordinære omstændigheder, idet der ikke var fremlagt lægefaglig dokumentation for, at faren led af en aktuel livstruende sygdom.

  Af Udlændingestyrelsens afgørelse til den ene ansøger fremgik bl.a. følgende:

  ” […]

  Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra hovedgruppe 4, at der som udgangspunkt kun gives visum til ægtefæller/faste samlevere, forældre til herboende børn, og til mindreårige børn af herboende forældre.

  Du er ikke mindreårig, og du er derfor ikke omfattet af den gruppe af statsborgere fra Libanon, der efter praksis som udgangspunkt kan få visum til Danmark.

  Vi har vurderet, at der ikke foreligger nogen helt ekstraordinære omstændigheder hos dig eller et herboende nærtstående familiemedlem, der gør, at du kan få visum, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6.

  Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at [din far] lider af flere kroniske sygdomme, som han er i ambulant behandling for. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke er fremlagt lægefaglig dokumentation for, at [din far] lider af en aktuelt livstruende sygdom.

  Udlændingenævnets afgørelse:

  ”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelser af juli 2022 af de grunde som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet frem til samme resultat som Udlændingestyrelsen.

  […]

  Udlændingenævnet finder, at der ikke foreligger sådanne helt ekstraordinære omstændigheder, der kan begrunde, at [ansøger 1] og [ansøger 2] alligevel kan meddeles Schengenvisum til Danmark, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, idet der ikke er oplyst om personlige eller helbredsmæssige forhold, som kan begrunde dette.

  Det forhold, at [ansøger 1] og [ansøger 2] ønsker at se deres far, inden han dør, kan ikke føre til en ændret vurdering, idet der ikke er foreligger dokumentation for, at [han] lider af en aktuelt livstruende sygdom.

  Udlændingenævnet finder endelig, at der ikke foreligger hensyn af humanitær karakter, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser, der taler for, at der i sagen meddeles et nationalt begrænset visum.

  Udlændingenævnet stadfæster således Udlændingestyrelsens afgørelser."

 • Udlændingenævnets afgørelse af 23. marts 2023 – Visum - Afslag på Schengenvisum – Ej Ekstraordinære omstændigheder

  Dato: 23-03-2023

  Udlændingenævnet stadfæstede i marts 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag til en syrisk statsborger, som havde søgt om Schengenvisum til Danmark.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren indgav i august 2023 en ansøgning om visum med henblik på at besøge sin 80-årge bror i Danmark. Det var i ansøgningen oplyst, at broren var terminalt syg pga. leversvigt.

  Ansøgeren havde sidst været i Schengenområdet i 1994, og de to brødre havde ifølge det oplyste sidst set hinanden i 1997-1998.

  I september 2022 meddelte Udlændingestyrelsen afslag på visum under henvisning til, at der ikke var tale om et nærtstående familiemedlem.

  Følgende fremgik bl.a. af Udlændingestyrelsens afgørelse:

  ”[…]

  Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra denne hovedgruppe [hovedgruppe 5], at der som udgangspunkt kun gives visum, hvis der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder hos ansøgeren eller et herboende nærtstående familiemedlem, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, fx i tilfælde af et herboende nærtstående familiemedlems livstruende sygdom.

  Vi vurderer, at der ikke foreligger nogen helt ekstraordinære omstændigheder i din sag, der gør, at du kan få visum.

  Det forhold, at [referencen] er syg, kan ikke føre til, at du får visum. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, […] at du [ikke] er et nærtstående familiemedlem til [referencen].

  Vi vurderer i øvrigt, at det ikke kan føre til en ændret vurdering, at du har rejst og opholdt dig i Schengen tidligere, idet det ligger tilbage i tid.

  […]"

  Udlændingenævnets afgørelse:

  ”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse af september 2022 af de grunde, som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet frem til samme resultat som Udlændingestyrelsen, da der ikke består en særlig tæt og mangeårig tilknytning mellem [referencen] og [ansøgeren].

  Udlændingenævnet skal i den forbindelse henvise til, at ansøgerens tilknytning til det herboende familiemedlem indgår som et væsentligt moment i vurderingen af, om der kan gives Schengenvisum. Der vil således kunne meddeles Schengenvisum, hvis der mellem ansøgeren og det herboende familiemedlem, som er syg, består en særlig tæt tilknytning, der kan dokumenteres.

  Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at [referencen] og [ansøgeren] ifølge det oplyste sidst har set hinanden for 24 år siden i Syrien, hvorfor [ansøgeren] på den baggrund ikke kan anses for at have haft en særlig tæt tilknytning til [referencen], udover hvad der følger af familieforholdet.

  Det er indgået i Udlændingenævnets vurdering, at [ansøgeren] til ambassaden har oplyst, at han sidst har set [referencen] i Syrien i 1997-1998, hvor [referencen] deltog i [deres] forældres begravelse.

  Det er endvidere indgået i Udlændingenævnets afgørelse, at [referencen] er 80 år, at [han] ifølge de lægelige oplysninger i sagen lider af nyresvigt, at [han] modtager behandling i form af hæmodialyse, at [referencen] har en forventet levetid på mindre end 1 år, og at [han] som følge af [sin] sygdom ikke kan rejse udenlands.

  Det forhold, at [ansøgeren] har besøgt [referencen] i Danmark to gange tidligere, kan heller ikke føre til en ændret vurdering, da der som udgangspunkt lægges vægt på ophold, der ligger op til fem år tilbage i tiden."

 • Udlændingenævnet afgørelse af 5. april 2022 – visum – hovedgruppe 5 – ekstraordinære omstændigheder

  Dato: 05-04-2022

  Udlændingenævnet omgjorde i april 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse om vedrørende en statsborger fra Syrien, som havde søgt om Schengenvisum til sin kræftsyge far.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren havde søgt om visum til Danmark med henblik på at besøge sin far, som var syg af kræft og var ifølge de lægelige oplysninger i sagen uhelbredeligt syg og havde en kort restlevetid tilbage.

  Udlændingestyrelsen gav afslag på Schengenvisum, idet ansøgeren ikke havde tilstrækkelige midler til hele den forventede opholdsperiode.

  Udlændingenævnets afgørelse:

  ”Udlændingenævnet finder, at ansøgeren ikke bør meddeles afslag på Schengenvisum under henvisning til, at ansøgeren ikke har dokumenteret at have tilstrækkelige midler til hele den forventede opholdsperiode og returrejse til hjemlandet eller transit til et tredjeland, hvortil ansøgeren har adgang, jf. artikel 32, stk. 1, litra a), iii) i visumkodeks og § 8, stk. 2, nr. 3 og nr. 4 i visumbekendtgørelsen.

  Udlændingenævnet finder, at ansøgeren kan meddeles et visum til Danmark med begrænset territorial gyldighed, således at visummet kun gælder til indrejse og ophold i Danmark, med en enkelt indrejse til ophold i 31 i dage i en 90-dages periode, jf. visumbekendtgørelsens § 19, stk. 1, og Visumkodeksets artikel 25, litra a, nr. i.

  Udlændingenævnet ligger særlig vægt på den lægefaglige dokumentation i sagen fra, hvoraf det fremgår, at ansøgerens far er uhelbredeligt syg, og at hendes far almentilstand er så svækket, at yderligere medicinsk kræftbehandling ikke længere kan tilbydes. Det fremgår endelig af lægeerklæringen, at ansøgerens far forventede restlevetid er kort.”

Senest opdateret: 04-05-2023
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen