Udlændingenævnets afgørelse af 23. marts 2023 – Visum - Afslag på Schengenvisum – Ej Ekstraordinære omstændigheder

Udlændingenævnet stadfæstede i marts 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag til en syrisk statsborger, som havde søgt om Schengenvisum til Danmark.

Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgeren indgav i august 2023 en ansøgning om visum med henblik på at besøge sin 80-årge bror i Danmark. Det var i ansøgningen oplyst, at broren var terminalt syg pga. leversvigt.

Ansøgeren havde sidst været i Schengenområdet i 1994, og de to brødre havde ifølge det oplyste sidst set hinanden i 1997-1998.

I september 2022 meddelte Udlændingestyrelsen afslag på visum under henvisning til, at der ikke var tale om et nærtstående familiemedlem.

Følgende fremgik bl.a. af Udlændingestyrelsens afgørelse:

”[…]

Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra denne hovedgruppe [hovedgruppe 5], at der som udgangspunkt kun gives visum, hvis der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder hos ansøgeren eller et herboende nærtstående familiemedlem, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, fx i tilfælde af et herboende nærtstående familiemedlems livstruende sygdom.

Vi vurderer, at der ikke foreligger nogen helt ekstraordinære omstændigheder i din sag, der gør, at du kan få visum.

Det forhold, at [referencen] er syg, kan ikke føre til, at du får visum. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, […] at du [ikke] er et nærtstående familiemedlem til [referencen].

Vi vurderer i øvrigt, at det ikke kan føre til en ændret vurdering, at du har rejst og opholdt dig i Schengen tidligere, idet det ligger tilbage i tid.

[…]"

Udlændingenævnets afgørelse:

”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse af september 2022 af de grunde, som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet frem til samme resultat som Udlændingestyrelsen, da der ikke består en særlig tæt og mangeårig tilknytning mellem [referencen] og [ansøgeren].

Udlændingenævnet skal i den forbindelse henvise til, at ansøgerens tilknytning til det herboende familiemedlem indgår som et væsentligt moment i vurderingen af, om der kan gives Schengenvisum. Der vil således kunne meddeles Schengenvisum, hvis der mellem ansøgeren og det herboende familiemedlem, som er syg, består en særlig tæt tilknytning, der kan dokumenteres.

Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at [referencen] og [ansøgeren] ifølge det oplyste sidst har set hinanden for 24 år siden i Syrien, hvorfor [ansøgeren] på den baggrund ikke kan anses for at have haft en særlig tæt tilknytning til [referencen], udover hvad der følger af familieforholdet.

Det er indgået i Udlændingenævnets vurdering, at [ansøgeren] til ambassaden har oplyst, at han sidst har set [referencen] i Syrien i 1997-1998, hvor [referencen] deltog i [deres] forældres begravelse.

Det er endvidere indgået i Udlændingenævnets afgørelse, at [referencen] er 80 år, at [han] ifølge de lægelige oplysninger i sagen lider af nyresvigt, at [han] modtager behandling i form af hæmodialyse, at [referencen] har en forventet levetid på mindre end 1 år, og at [han] som følge af [sin] sygdom ikke kan rejse udenlands.

Det forhold, at [ansøgeren] har besøgt [referencen] i Danmark to gange tidligere, kan heller ikke føre til en ændret vurdering, da der som udgangspunkt lægges vægt på ophold, der ligger op til fem år tilbage i tiden."

 

VAU/2023/130


Til toppen