EU - Primær bevægelighed - Selvforsørgende - person med tilstrækkelige midler

Udlændingenævnet omgjorde i juni 2021 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) afgørelse vedrørende en statsborger fra Tyskland, som havde søgt om opholdsret i Danmark som person med tilstrækkelige midler efter EU-opholdsbekendtgørelsens § 6. 

Sagens faktiske omstændigheder:
Ansøgeren indrejste fra Tyskland og indgav ansøgning om opholdsret som selvforsørgende. Ansøgningen var vedlagt et bankudskrift med indestående på ca. 110.00 kr. til rådighed på ansøgerens bankkonto.  Ansøgeren var gift med en dansk statsborger og parret havde sammen et fællesbarn. Styrelsen for International Rekruttering og Integration meddelte afslag under henvisning til, at ansøgeren – udover at skulle forsørge selv – også havde en juridisk forsørgelsespligt over for sin ægtefælle og deres fællesbarn. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations fandt derfor, at det dokumenterede beløb på bankkontoen ikke udgjorde tilstrækkelige midler til at forsørge ansøgeren selv, ansøgerens ægtefælle og deres fællesbarn. 

Udlændingenævnets afgørelse: 
”Udlændingenævnet finder grundlag for at ændre SIRIs afgørelse.
Udlændingenævnet finder, at SIRI ikke burde have meddelt, at ansøgeren ikke opfyldte betingelserne for opholdsret som person med tilstrækkelige midler efter EU-opholdsbekendtgørelsens § 6 under henvisning til, at ansøgeren udover at skulle forsørge sig selv, også har en juridisk forsørgelsespligt over for sin ægtefælle og deres fællesbarn barn, som er danske statsborgere. 
Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at ansøgeren har dokumenteret, at der rådes over tilstrækkelige midler i form af en bankudskrift, der viser ca. 110.000 kr. til rådighed på ansøgerens bankkonto. 
Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke kan stilles yderligere krav om, at en unionsborger, der gør brug af den frie bevægelighed med egne tilstrækkelige midler efter EU-opholdsbekendtgørelsen, skal dokumentere, at man ligeledes kan forsørge sin danske ægtefælle for at opnå opholdsret i Danmark. 
Udlændingenævnet har hertil lagt vægt på, at ansøgerens danske ægtefælles ophold i Danmark ikke er reguleret af EU-opholdsbekendtgørelsen. Den danske ægtefælle er således ikke at anse som et familiemedlem, der er omfattet af et EU-retligt forsørgelseskrav. Den familieretlige gensidige forsørgerpligt mellem ægtefæller har ikke betydning for vurderingen af, hvorvidt en unionsborger opfylder betingelserne for opholdsret i Danmark som en person med tilstrækkelige midler.
Udlændingenævnet finder således, at ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation, der viser, at ansøgeren har tilstrækkelige midler til sit underhold i Danmark, og dermed ikke vil falde det offentlige til byrde.  
Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagen til SIRI med henblik på, at SIRI kan udstede et opholdsbevis til ansøgeren.”


EU/2021/3

Senest opdateret: 21-06-2021
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen