Udlændingenævnets afgørelse af 13. juni 2013 – Børnesammenføring – Børn over 15 år

Udlændingenævnet stadfæstede i juni 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, til en thailandsk statsborger. Ansøgeren, der er født i 1995 i Thailand, indgav i august 2012 ansøgning om opholdstilladelse i Danmark under henvisning til sin herboende moder, der indrejste i Danmark i juni 2010, og som i december 2011 blev meddelt opholdstilladelse i Danmark som ægtefællesammenført. Ansøgerens fader døde i 2003. Ansøgeren, der har gået i ni år i skole i Thailand, boede sammen med sin moder i Thailand frem til 2010, hvor moderen udrejste til Danmark, og ansøgeren har siden boet hos sin moster.

Udlændingenævnet fandt, at et afslag på opholdstilladelse ikke ville udgøre en krænkelse af ansøgerens og ansøgerens moders rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettigheds¬konventions artikel 8, ligesom der ikke i sagen forelå oplysninger om forhold, herunder hensynet til barnets tarv, som bevirkede, at det ville være uproportionalt at meddele ansøgeren afslag på opholdstilladelse. Udlændingenævnet lagde blandt andet vægt på, at ansøgeren er født i Thailand, hvor ansøgeren også har levet hele sit liv, at ansøgeren ikke tidligere havde været i Danmark, at moderen ikke samtidig med sin egen indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i Danmark søgte om opholdstilladelse for sit barn, som på daværende tidspunkt var knap 15 år, og at moderen først to år efter sin egen indrejse i Danmark søgte om at blive forenet med sit barn. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at der efter det oplyste ikke var noget til hinder for, at ansøgeren fortsat kunne opholde sig i Thailand, og at der ikke var oplyst om væsentlige hindringer for, at moderen kunne fortsætte med at udøve familielivet med ansøgeren i samme omfang, som hun har gjort siden sin indrejse i Danmark. FAM/2013/8.

Senest opdateret: 13-06-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen