Udlændingenævnets afgørelse af 3. november 2022 – Børnesammenføring – Børn mellem 15 og 18 år

Udlændingenævnet stadfæstede i november 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en statsborger fra Ukraine, som havde søgt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, til sin herboende far med tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Sagens faktiske omstændigheder

Ansøgeren, som er statsborger i Ukraine, er født i 2002. Ansøgeren og hans familie boede oprindeligt i Ukraine. Ansøgerens far havde ad flere omgange arbejdet i Danmark, hvor familien var flyttet med. Ansøgeren indrejste senest med sin familie i Danmark i 2016, hvor han fik opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 1, som medfølgende familie. Ansøgerens opholdstilladelse er gyldig til 2026. 

I maj 2020 indgav ansøgeren også en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, under henvisning til sin far.

Udlændingenævnets afgørelse

”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse. Ansøgeren kan således ikke få opholdstilladelse i Danmark som familiesammenført efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, 1. pkt., idet der ikke er oplyst om ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed og barnets tarv, som taler for at meddele ham opholdstilladelse.

Udlændingenævnet har på baggrund af opslag i UIP lagt til grund, at ansøgeren har haft opholdstilladelse i Danmark i perioden fra den 17. december 2006 til 31. maj 2013 efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, i perioderne fra den 16. juli 2013 til den 1. oktober 2013 og fra den 23. august 2016 til den 12. maj 2026 efter udlændingelovens § 9 m, stk. 1, ligesom at det fremgår af CPR, at han indrejste i Danmark den 17. december 2006, at han udrejste til Ukraine den 1. oktober 2013, og at han igen indrejste i Danmark den 1. september 2016.

Udlændingenævnet vurderer, at afgørelsen om afslag på opholdstilladelse til ansøgeren ikke udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8, da der i sagen ikke foreligger oplysninger om forhold, som medfører, at det vil være uproportionalt eller stridende mod Danmarks internationale forpligtelser at meddele ansøgeren afslag på opholdstilladelse i Danmark.

Udlændingenævnet har lagt vægt på, at ansøgeren har opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 9 m, stk. 1, gyldig til den 12. maj 2026, og at det fremgår af CPR-registret, at han har haft fælles bopæl med sin far, siden han indrejste i Danmark den 1. september 2016.

Udlændingenævnet henviser til, at ansøgeren på nuværende tidspunkt udøver retten til familieliv i Danmark, hvorefter hans rettigheder som følge af Danmarks internationale forpligtelser, herunder EMRK artikel 8, er iagttaget, da familielivet udøves på baggrund af et allerede meddelt opholdsgrundlag.

Udlændingenævnet henviser endvidere til, at der ikke er oplyst om personlige og helbredsmæssige forhold, der kan føre til en ændret vurdering af sagen. 

Udlændingenævnet vurderer, at der på denne baggrund ikke foreligger en aktuel krænkelsesrisiko af ansøgerens rettigheder, idet der ikke foreligger en situation, hvor han er adskilt fra sin far som følge af manglende rettigheder i henhold til den danske udlændingelovgivning.

Udlændingenævnet bemærker, at udlændingelovens § 9 c, stk. 1, er subsidiær i forhold til udlændingelovens § 9 m. 

Udlændingenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse fra august 2020.”

FAM/2022/107

 


Til toppen