Overførte krav fra tidsubegrænset opholdstilladelse

 • Udlændingenævnets afgørelse af 26. september 2013 – Ægtefællesammenføring – Overførte krav fra tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet

  Dato: 26-09-2013

  Udlændingenævnet stadfæstede i september 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, jf. § 9, stk. 12, til en statsborger fra Canada. Ansøgeren ansøgte om opholdstilladelse under henvisning til sin herboende ægtefælle, som blev meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark i 2005, og var derfor omfattet at kravet i udlændingelovens § 9, stk. 12. Den herboende ægtefælle havde overfor Udlændingestyrelsen oplyst, at han i juni 2012 blev uddannet som radiograf, og at han var jobsøgende. Overfor Udlændingenævnet fremlagde den herboende ægtefælle dokumentation for, at han i perioden april 2013 til oktober 2013 var ansat på et sygehus som radiolog, og at ansættelsen i oktober 2013 uden yderligere varsel skulle ophøre.

  Udlændingenævnet fandt, at den herboende ægtefælle ikke opfyldte betingelsen om at have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst tre år inden for de sidste fem år forud for ansøgerens ansøgning om opholdstilladelse og fortsat måtte antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 6. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at den herboende ægtefælle ikke havde dokumenteret, at han var tilknyttet arbejdsmarkedet, som det er påkrævet efter udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 6. Udlændingenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at den herboende ægtefælle var ansat i en tidsbegrænset stilling, og at ansættelsen i oktober 2013 skulle ophøre uden yderligere varsel. Udlændingenævnet bemærkede, at det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 168 fremsat den 17. marts 2011, bemærkningerne til enkelte bestemmelser § 1, nr. 16), at udlændingen må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet, hvis udlændingen kan godtgøre at være lønmodtager i en uopsagt tidsubegrænset stilling. FAM/2013/76.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 14. august 2013 – Ægtefællesammenføring – Overførte krav fra tidsubegrænset opholdstilladelse - Beskæftigelseskravet

  Dato: 14-08-2013

  Udlændingenævnet stadfæstede i august 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på opholdstilladelse på baggrund af ægteskab, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra d, jf. § 9, stk. 12, nr. 6, jf. § 11, stk. 3, nr. 8, til en ansøger fra Tyrkiet. Ansøgeren og hans herboende ægtefælle havde to fællesbørn, der var født i Danmark i henholdsvis 2008 og 2010, og som var meddelt opholdstilladelse i Danmark. Den herboende ægtefælle modtog dagpenge før afholdelse af barsel i perioden fra november 2007 til marts 2009, hvorefter hun i perioden fra marts 2009 til juni 2009 modtog feriedagpenge og aktiveringsydelse, indtil hun fra juni 2009 på ny afholdt barsel. Efter endt barsel i november 2010 modtog den herboende ægtefælle dagpenge, indtil hun blev beskæftiget i oktober 2012.

  Udlændingenævnet fandt, at den herboende ægtefælle ikke opfyldte betingelsen om at have været under uddannelse eller i ordinær beskæftigelse i mindst tre år inden for de sidste fem år forud for ansøgerens ansøgning om opholdstilladelse. Udlændingenævnet lagde vægt på, at den herboende ægtefælle havde modtaget dagpenge før sin barsel fra november 2007, at hun havde modtaget aktiveringsydelse før sin barsel i juni 2009, og at hun modtog dagpenge, efter at hun ophørte med sin barsel i november 2010, og indtil hun blev beskæftiget i oktober 2012, samt at hun sammenlagt kun havde haft cirka otte måneders fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste fem år forud for ansøgningen om opholdstilladelse. Udlændingenævnet fandt endvidere, at kravet i udlændingelovens § 9, stk. 12, ej heller under henvisning til Danmarks internationale forpligtelser, herunder CEDAW-konventionen, kunne antages at være opfyldt, da den herboende ægtefælle ikke var i beskæftigelse før sin barsel i 2007, da hun ikke var i beskæftigelse i perioden, efter at hendes barsel ophørte i marts 2009, og indtil hun på ny afholdt barsel fra juni 2009, og da hun efter endt barsel i november 2010 fortsat ikke var i beskæftigelse. FAM/2013/87.

Senest opdateret: 06-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen