Udlændingenævnets afgørelse af 29. juni 2023 – Børnesammenføring – Grundlæggende betingelser – Særlige grunde – Manglende omsorgsperson – § 9, stk. 1, nr. 2, litra e og § 9 c, stk. 1

Udlændingenævnet omgjorde i juni 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på opholdstilladelse til et mindreårigt barn, der havde søgt om familiesammenføring med sin herboende mor. 

Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgeren, som er født i januar 2007, og som er statsborger i Syrien, ansøgte i oktober 2020 om familiesammenføring med sin herboende mor, der ligeledes er statsborger i Syrien. Referencen var i august 2017 blev meddelt opholdstilladelse som familiesammenført til sin samlever, der er flygtning fra Syrien. Referencen blev oprindeligt meddelt opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, men da hendes opholdstilladelse skulle forlænges, blev den i november 2019 ændret til en opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold. Da referencen kom til Danmark i 2017, efterlod hun ansøgeren i Syrien hos ansøgerens mormor. Udlændingestyrelsen meddelte i april 2021 ansøgeren afslag på familiesammenføring, da referencen ikke opfyldte betingelsen i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra e, om at have opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold. Udlændingestyrelsen meddelte også afslag på familiesammenføring efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, da der i øvrigt ikke forelå ganske særlige grunde.

Udlændingenævnets afgørelse:

” Udlændingenævnet finder ikke, at ansøgeren bør meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at referencen ikke opfylder den grundlæggende betingelse i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra e, om, at hun aktuelt har opholdstilladelse med henblik på varigt ophold.

Udlændingenævnet finder endvidere, at ansøgeren bør meddeles opholdstilladelse med henvisning til særlige grunde, jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at referencen i august 2017 blev meddelt opholdstilladelse med henblik på varigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og at hendes opholdstilladelse blev ændret til en opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i november 2019, da Udlændingestyrelsen traf afgørelse om forlængelse af hendes opholdstilladelse.

Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at årsagen til, at referencens opholdstilladelse blev ændret fra at være meddelt med henblik på varigt ophold til midlertidigt ophold, skyldes en lovændring, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019, hvorefter flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der fik forlænget en opholdstilladelse i perioden efter den 1. marts 2019 skulle meddeles opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold.

Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at det ikke udtrykkeligt fremgår af lovforarbejderne til lovændringen, hvilke konsekvenser lovændringen vil have i forhold til muligheden for familiesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra e.

Udlændingenævnet har derfor lagt vægt på, at referencen opfyldte kravet i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra e, om, at hun havde en opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, da hun oprindeligt blev meddelt opholdstilladelse, og at der ikke ses at være udtrykkelig lovhjemmel til at begrænse retten til familiesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra e.

På den baggrund er det Udlændingenævnets vurdering, at Udlændingestyrelsen ikke kan give ansøgeren afslag på familiesammenføring til referencen, allerede fordi hun ikke aktuelt har opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra e.

På baggrund af ovennævnte tvivl i hjemmelsgrundlaget i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra e, og på baggrund af en konkret og individuel vurdering af sagens samlede omstændigheder finder Udlændingenævnet grundlag for, at der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, da der foreligger ganske særlige grunde.

Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt afgørende vægt på, at det fremgår af CPR-registret, at referencen og hendes samlever har 3 fællesbørn, der er født henholdsvis i december 2014, i oktober 2018 og i januar 2022, at referencens samlever ikke er far til ansøgeren, hvorfor deres fællesbørn er ansøgerens halvsøskende, at referencen og hendes samlever bor på samme adresse og har delt forældremyndighed over 2 af fællesbørnene, mens referencen har forældremyndigheden alene over det ene af fællesbørnene, og at referencens samlever i december 2015 er meddelt opholdstilladelse som flygtning efter udlændingelovens § 7, stk. 1.     

Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af oplysningerne i sagen, at ansøgerens far er død, at ansøgeren har boet sammen med referencen i Syrien, indtil hun sammen med ansøgerens ældste halvsøskende tog til Danmark i 2017, at ansøgeren siden 2017 har boet hos sin mormor, at mormoren nu er for syg og for gammel til fortsat at kunne passe på ham, og at han aktuelt er rejst til Tyrkiet med en fremmed mand, der ikke behandler ham godt, og som ikke vil tage sig af ham.

Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at referencen har indsendt en lægeudtalelse dateret i november 2020, som dokumentation for oplysningen om, at ansøgerens mormor ikke længere kan tage sig af ham.

Udlændingenævnet har endvidere tillagt det vægt, at referencen har indsendt en lægeudtalelse dateret i november 2020, hvoraf det fremgår, at ansøgeren har henvendt sig til lægen med åndenød, og at han har det psykisk dårligt, da han savner referencen og sine halvsøskende.

Udlændingenævnet har endelig lagt vægt på, at referencen efter det oplyst har boet sammen med ansøgeren, indtil han var 10 år gammel, og nævnet har i den forbindelse lagt til grund, at hun siden sin indrejse i Danmark i oktober 2017 har haft telefonisk kontakt til ansøgeren og har sendt penge til hans forsørgelse, når det har været muligt.

Udlændingenævnet har på baggrund af ovenstående vurderet, at forholdene for ansøgeren har forandret sig, siden referencen efterlod ham i Syrien, da han ikke længere har omsorgspersoner, der reelt kan passe på ham i Syrien, og da han aktuelt, efter det oplyste, befinder sig i Tyrkiet uden omsorgspersoner.

Udlændingenævnet finder således, at det er bedst stemmende med Danmarks internationale forpligtigelser, herunder FN’s Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, såfremt ansøgeren meddeles opholdstilladelse under henvisning til udlændingelovens § 9 c, stk. 1.”FAM/2023/22
 


Til toppen