Udlændingenævnets afgørelse af 14. april 2014 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet

Udlændingenævnet omgjorde i april 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på ægtefællesammenføring på baggrund af et samlivsforhold til en statsborger fra New Zealand. 

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at den herboende samlever havde modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, jf. udlændingelovens § 9, stk. 5. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at det ikke fremgik af den herboende samlevers kommunes journalnotater eller andre sagsnotater i kommunen, at hun var blevet vejledt om konsekvenserne vedrørende familiesammenføring i forbindelse med at modtage kontanthjælp, samt at medarbejderne i kommunens jobcenter ikke kunne erindre at have rådgivet den herboende samlever om betydningen af modtagelse af kontanthjælp i familiesammenføringssager. Udlændingenævnet fandt på baggrund heraf, at kommunen ikke havde overholdt god forvaltningsskik, herunder den generelle vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7, hvorfor Udlændingestyrelsens afgørelse blev omgjort. FAM/2014/15.

Senest opdateret: 14-04-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen