Udlændingenævnets afgørelse af 29. januar 2014 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet

Udlændingenævnet stadfæstede i januar 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på opholdstilla-delse til en statsborger fra Marokko, jf. udlændingelovens § 9, stk. 5. Ansøgerens herboende ægtefælle blev i september 2010 vurderet til at være omfattet af fleksjobordningen og modtog i ledighedsperioder ledighedsydelser efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik. I 2011 modtog ansøgerens herboende ægtefælle ydelser efter lov om aktiv socialpolitiks § 25, jf. § 11 (kontanthjælp), i en måned. Det fremgik af journalnotater fra det jobcenter, som ansøgerens herboende ægtefælle havde været tilknyttet, at ansøgerens herboende ægtefælle selv havde opsagt sit fleksjob på grund af samarbejdsvanskeligheder med arbejdsgiveren, hvorfor den herboende ægtefælle selvforskyldt var blevet ledig og dermed havde været selvforskyldt i at modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitiks § 25, jf. § 11, i den pågældende måned. I juni 2012 overgik ansøgerens herboende ægtefælle til at modtage ydelser efter § 25, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik, idet ansøgerens ægtefælle havde været ledig i seks måneder og var over 60 år, jf. lov om aktiv socialpolitiks § 74 b, stk. 7.  I november 2012 overgik ansøgerens herboende ægtefælle til folkepension.

Udlændingenævnet fandt, at den herboende ægtefælle inden for de seneste tre år havde modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og at betingelsen i udlændingelovens § 9, stk. 5, derfor ikke var opfyldt. Udlændingenævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøgerens ægtefælle havde modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitiks § 25, jf. § 11, i en måned i 2011, og at ansøgerens ægtefælle var selvforskyldt i modtagelsen af disse ydelser. Udlændingenævnet bemærkede, at de ydelser, som ansøgerens ægtefælle havde modtaget efter lov om aktiv socialpolitiks § 74 (ledighedsydelser), ikke burde føre til afslag efter bestemmelsen, idet ansøgerens herboende ægtefælle på dette tidspunkt var visiteret til fleksjob, hvorfor han var afskåret fra at modtage arbejdsløshedsdagpenge, og idet ledighedsydelsen har et beskæftigelsesfremmende sigte. Udlændingenævnet bemærkede endvidere, at ydelserne, der blev udbetalt efter juni 2012 – til trods for at disse blev udbetalt efter § 25, jf. § 11, i lov om aktiv socialpolitik – ikke indgik i beregningen af, om ansøgerens herboende ægtefælle havde modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik inden for de seneste tre år, idet ansøgerens ægtefælle, som på dette tidspunkt var fyldt 60 år, ikke længere kunne modtage ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitiks § 74 b, stk. 7. FAM/2014/28.

Senest opdateret: 29-01-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen