Udlændingenævnets afgørelse af 15. juni 2023 – Familiesammenføring, andre – Ganske særlige grunde

Udlændingenævnet omgjorde i juni 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på opholdstilladelse til en statsborger fra Bahamas.

Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgeren indgav i marts 2021 ansøgning om opholdstilladelse efter særlig ganske grunde, jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1. Ansøgeren fik foretaget en nyretransplantation i september 2020 og var i omfattende medicinsk behandling mod afstødning af den transplanterede nyre. Udlændingestyrelsen gav i oktober 2021 ansøgeren afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1. 

Udlændingenævnets afgørelse:


”Udlændingenævnet finder grundlag for at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse af oktober 2021.
Udlændingenævnet finder således, at ansøgeren ikke på nuværende tidspunkt bør meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at der foreligger ganske særlige grunde, som taler for at meddele ansøgeren opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 c, stk. 1. 

Udlændingenævnets afgørelse er truffet på baggrund af en helt konkret og individuel vurdering af sagens samlede oplysninger. Udlændingenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det er lægeligt dokumenteret, at ansøgeren som følge af bilateral obstruktion af urinvejene, der har medført hyppige infektioner og gradvist tab af nyrefunktion, fik foretaget en nyretransplantation i september 2020, at ansøgeren er i omfattende medicinsk behandling mod afstødning af den transplanterede nyre, at det fremadrettet vil være nødvendigt med regelmæssig kontrol ved en afdeling med speciale inden for nefrologi eller transplantation, at en eventuel afbrydelse af den medicinske behandling med stor sikkerhed vil medføre afstødning af den transplanterede nyre, og at dette i givet fald vil være forbundet med livsfare. 

Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af Udlændingenævnets baggrundoplysninger fra uvildige nefrologer i ansøgerens hjemland, Bahamas, at prisen for den medicinske og lægelige behandling samt de nødvendige kontroller i hjemlandet vil udgøre minimum 200.000 kr. årligt, og at prisen vil være højere, såfremt helbredstilstanden ikke er stabil. Udlændingenævnet har i den forbindelse konstateret, at det senest i januar 2023 er oplyst, at tilstanden er stabil.
Udlændingenævnet har i denne forbindelse lagt vægt på, at det endvidere fremgår af Udlændingenævnets baggrundsoplysninger fra uvildige nefrologer i ansøgerens hjemland, at hospitalsbaseret behandling, medicin og besøg hos specialister ikke er omfattet af den offentlige sygesikring i ansøgerens hjemland, at patienter mellem 18 og 65 år alene tilbydes specialistkonsultationer med nefrologer og urologer, herunder både ambulant og hospitalsbaseret behandling, ved egenbetaling, og at patienten selv skal betale for dialyse og medicin.

Udlændingenævnet har i denne forbindelse lagt vægt på det oplyste om, at ansøgeren har været i arbejdsprøvning, at ansøgeren intet netværk har i sit hjemland, at Rigspolitiet har oplyst, at det ikke har været muligt at udsende ansøgeren til Bahamas, og at det på denne baggrund - sammenholdt med oplysningerne om ansøgerens dårlige heldbredstilstand – er Udlændingenævnets vurdering, at den medicinske og lægelige behandling samt de nødvendige kontroller ikke vil være reelt tilgængelig for ansøgeren ved en tilbagevenden til sit hjemland. 

Udlændingenævnet finder herved, at ansøgeren risikerer at blive udsat for en alvorlig, hurtig og uoprettelig forværring i sit helbred, der vil resultere i intens lidelse eller en væsentlig reduktion i forventet restlevetid ved en tilbagevenden til sit hjemland.

På baggrund af det anførte finder Udlændingenævnet derfor, at der forligger sådan ganske særlige grunde, at opholdstilladelse bør meddeles, da dette vurderes at være bedst stemmende med Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. 
Udlændingenævnet har på denne baggrund tilbagesendt sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på, at Udlændingestyrelsen kan træffe en afgørelse om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 c, stk. 1, til ansøgeren. Udlændingestyrelsen vil den forbindelse vurdere, om de grundlæggende betingelser for at give ansøgeren opholdstilladelse er opfyldt. Ansøgeren vil således modtage en ny afgørelse fra Udlændingestyrelsen. 
Udlændingenævnet giver samtidig ansøgeren tilladelse til at opholde sig her i landet under Udlændingestyrelsen fornyede behandling af sagen. ”

FAM/2023/117


Til toppen