Udlændingenævnets afgørelse af 8. august 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigel-seskravet – Aktuel beskæftigelse

Udlændingenævnet stadfæstede i august 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsube-grænset opholdstilladelse til en serbisk statsborger, der i 2007 blev meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, som familiesammenført med sin herboende ægtefælle. Udlændingestyrelsen meddelte i april 2013 ansøgeren afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren ikke på tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse aktuelt var i beskæftigelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 9. Ansøgeren var på tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse ansat i et løntilskudsjob.

Udlændingenævnet fandt det ikke dokumenteret, at ansøgeren opfyldte beskæftigelseskravet. Udlændingenævnet lagde til grund, at ansøgeren på tidspunktet for Udlændingenævnets afgørelse ikke aktuelt var ansat i en tidsubegrænset stilling, idet han var ansat i et job med løntilskud, og at ansøgeren ikke sås at være under uddannelse på en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution. Udlændingenævnet henviste til, at det fremgår af bemærkningerne til udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 9, at udlændingen kan antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet, hvis udlændingen kan godtgøre at være lønmodtager i en uopsagt tidsubegrænset stilling, og at en udlænding kan antages at være under uddannelse, hvis udlændingen kan godtgøre at være optaget på en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution. FAM/2013/51.

Senest opdateret: 08-08-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen