Unge mellem 18 og 19 år

 • Udlændingenævnets afgørelse af 22. august 2022 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år

  Dato: 20-12-2022

  Udlændingenævnets afgørelse af 22. august 2022 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år

  Udlændingenævnet omgjorde i august 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til en statsborger fra Somalia.

  Sagens faktiske omstændigheder:
  Udlændingestyrelsen meddelte i april 2022 ansøgeren afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse efter de lempeligere betingelser for unge mellem 18 og 19 år, da ansøgeren ikke havde været under uddannelse eller haft fuldtidsarbejde i perioden fra han afsluttede 9. klasse i juni 2019 til den 19. august 2019, hvor han startede på et gymnasium.

  Udlændingenævnets afgørelse:
  Udlændingenævnet finder efter en samlet konkret og individuel vurdering, at ansøgeren ikke på nuværende tidspunkt bør meddeles afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at han ikke har dokumenteret, at han har været i uafbrudt uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse fra afslutningen af folkeskolen og frem til, at han indgav sin ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse i juni 2021, jf. udlændingelovens § 11, stk. 12.

  Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at ansøgeren afsluttede 9. klasse ultimo juni 2019, at han søgte om optagelse på et gymnasium den 15. august 2019, samme dag som skoleåret startede, og at han blev optaget på gymnasiet den 19. august 2019.

  Udlændingenævnet har også lagt vægt på, at ansøgeren til klagen har fremsendt et optagelsesbrev af primo juli 2019 fra et andet gymnasium, hvoraf det fremgår, at han var optaget med start 13. august 2019. Udlændingenævnet vurderer derfor, at ansøgeren efter folkeskolen har været aktiv i sin intention om at videreuddanne sig, og at der var tale om et tilrettelagt uddannelsesskifte fra et gymnasium til et andet gymnasium med en kort overgangsperiode på 4 dage.

  Udlændingenævnet har desuden lagt vægt på, at ansøgeren herefter i januar 2021 ændrede uddannelse fra STX til HF, som han forventede at færdiggøre i juli 2022.

  Udlændingenævnet finder således, at ansøgeren ikke bør meddeles afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til betingelsen i udlændingelovens § 11, stk. 12, idet Udlændingenævnet lægger til grund, at ansøgeren har været under uafbrudt uddannelse siden afslutningen af folkeskolen.

  Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på, at Udlændingestyrelsen kan tage stilling til, om de øvrige betingelser for at meddele ansøgeren tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark er opfyldt.


 • Udlændingenævnets afgørelse af 1. februar 2022 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse

  Dato: 01-02-2022

  Udlændingenævnets afgørelse af 1. februar 2022 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse

  Udlændingenævnet omgjorde i februar 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til en statsborger fra Bosnien-Hercegovina.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren, som er født i februar 2003, indgav i januar 2021 ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Ansøgeren blev udskrevet fra sit gymnasium primo april 2020, hvorefter ansøgeren startede på et andet gymnasium medio august 2020, efter hun var blevet optaget på dette gymnasium ultimo marts 2020. Udlændingestyrelsen gav i november 2021 ansøgeren afslag under henvisning til, at hun ikke opfyldte kravet om at være i uafbrudt fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse siden afslutningen af folkeskolen og frem til hun fyldte 18 år.

  Udlændingenævnets afgørelse:

  ”Udlændingenævnet ændrer Udlændingestyrelsens afgørelse af november 2021.

  Udlændingenævnet finder efter en samlet konkret og individuel vurdering, at ansøgeren ikke bør gives afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at hun ikke har dokumenteret, at hun har været i uafbrudt fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse fra afslutningen af folkeskolen og frem til, at hun indgav sin ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse efter de lempeligere regler for unge, der indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse inden det fyldte 19. år, og som har været under uddannelse eller i ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, jf. udlændingelovens § 11, stk. 12.

  Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at ansøgeren har været indskrevet som elev på gymnasium A fra medio august 2019 til primo april 2020.

  Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at ansøgeren blev optaget på gymnasium B ultimo marts 2020 og dermed inden hun blev udmeldt som elev på gymnasium A, og at hun herefter påbegyndte sin uddannelse på gymnasium B ved almindelig studiestart efter sommerferien medio august 2020, som var det tidligst mulige tidspunkt, hvor hun kunne påbegynde sin nye uddannelse.

  På den baggrund finder Udlændingenævnet, at der var tale om et tilrettelagt uddannelsesskifte med en naturlig overgangsperiode.

  Udlændingenævnet finder således, at ansøgeren ikke bør gives afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til betingelsen i udlændingelovens § 11, stk. 12, idet Udlændingenævnet lægger til grund, at hun i forlængelse af det ovenfor anførte har været under uafbrudt uddannelse siden afslutningen af folkeskolen.”


 • Udlændingenævnets afgørelse af 12. juli 2018 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Unaturlig afbrydelse af uddannelsesforløb

  Dato: 12-07-2018

  Udlændingenævnet omgjorde i juli 2018 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til en somalisk statsborger under henvisning til, at ansøgeren ikke havde været i uafbrudt uddannelse frem til det fyldte 18. år, jf. § udlændingelovens § 11, stk. 1.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren efter en konkret vurdering ikke burde meddeles afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at han ikke var omfattet af personkredsen i udlændingelovens § 11, stk. 12. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren i juni 2015 havde fået afslag på optagelse til en konkret ungdomsuddannelse, at ansøgeren allerede to dage efter havde indgivet dispensationsansøgning til opkvalificerende undervisning i 10. klasse, at ansøgeren ultimo september 2015 var påbegyndt 10. klasse, og at ansøgeren efter afslutningen heraf i 2016 var blevet optaget på en ungdomsuddannelse og siden havde fulgt undervisningen. Udlændingenævnet fandt på denne baggrund, at afslaget fra ungdomsuddannelsen kan anses som en unaturlig afbrydelse af ansøgerens uddannelsesforløb, at ansøgeren i forlængelse af afslaget har været opsøgende i forhold til en ansøgning om opkvalificerende undervisning i 10. klasse, og at ansøgeren derfor med henvisning hertil – og den korte tidsmæssige periode, hvor det måtte lægges til grund, at ansøgeren havde afventet svar på dispensationsansøgningen midt i en sommerferieperiode – måtte anses for omfattet af udlændingelovens § 11, stk. 12. FAM/2018/86.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 6. juni 2018 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse

  Dato: 06-06-2018

  Udlændingenævnet stadfæstede i juni 2018 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til en libanesisk statsborger, der i februar 2004 havde fået opholdstilladelse i Danmark som familiesammenført, idet han ikke havde været i uafbrudt fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse frem til det fyldte 18. år, jf. udlændingelovens § 11, stk. 12. Ansøgeren havde dokumenteret en uafbrudt skolegang, indtil han i november 2016 var blevet bortvist fra sin HF uddannelse. Ansøgeren havde kort tid efter kontaktet VUC og var i januar 2017 begyndt at læse enkeltfag på VUC.

  Udlændingenævnet lagde til grund, at ansøgeren opfyldte den tidsmæssige betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1. Udlændingenævnet fandt imidlertid, at ansøgeren ikke opfyldte betingelserne for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse for unge mellem 18 og 19 år, idet han ikke havde været i uafbrudt fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse fra afslutningen af folkeskolen og frem til det tidspunkt, hvor han havde indgivet ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 12. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren i juni 2015 havde afsluttet sin 9. klasse, at han herefter og indtil oktober 2015 havde læst på HTX, at han herefter havde skiftet studie, og at han i perioden fra oktober 2015 til juni 2016 havde læst på Lyngby Gymnasium, at han i august 2016 igen havde skiftet studie og var påbegyndt en HF uddannelse, men at han i november 2016 var blevet bortvist fra sin HF uddannelse, og først i januar 2017 var påbegyndt at læse enkeltfag på VUC. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at ansøgeren i november 2016 havde afbrudt sit studieforløb, idet der ved skiftet fra HF til VUC ikke var tale om et forudgående tilrettelagt studieskift med en naturlig overgangsperiode, uanset at han indenfor en uge efter, at han var blevet bortvist fra HF, havde kontaktet VUC med henblik på en ny studieopstart. Udlændingenævnet fandt endvidere, at det til støtte for klagen anførte om, at ansøgeren ikke havde forstået grunden for sin bortvisning, og at årsagen til bortvisningen muligvis skyldtes, at han var blevet forvekslet med en anden, ikke kunne føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at en uddannelsesinstitutions afgørelse om bortvisning og en eventuel klage herover falder uden for Udlændingenævnets myndighedskompetence. Udlændingenævnet bemærkede i den forbindelse, at ansøgeren ikke sås at have klaget over sin bortvisning fra sin HF uddannelse. Udlændingenævnet fandt desuden, at ansøgeren i den mellemliggende periode ikke havde opfyldt kravet om i stedet at have været i fuldtidsbeskæftigelse, idet det ved opslag i det elektroniske indkomstregister eIndkomst fremgik, at ansøgeren ikke havde været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse med minimum 120 timer om måneden. Udlændingenævnet fandt herudover, at ansøgeren ikke opfyldte beskæftigelseskravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren ikke havde dokumenteret at have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst to år og seks måneder inden for de seneste tre år forud for Udlændingenævnets afgørelse, idet ansøgeren efter sine egne oplysninger alene havde været deltidsbeskæftiget i sin fritid ved siden af sine studier. Udlændingenævnet fandt endelig, at der til sagen ikke var oplyst om sådanne særlige konkrete forhold, at der var mulighed for, at ansøgeren kunne gives tidsubegrænset opholdstilladelse efter bestemmelsen i udlændingelovens § 11, stk. 16, hvorefter der kan gives tidsubegrænset opholdstilladelse efter lempeligere betingelser end normalt, hvis Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s Handicapkonvention, tilsiger det. Udlændingenævnet lagde herved vægt på ansøgerens egne oplysninger i ansøgningsskemaet om, at han ikke havde et handicap, der forhindrede ham i at opfylde en eller flere af betingelserne for at få tidsubegrænset opholdstilladelse. FAM/2018/69.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 15. januar 2018 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse

  Dato: 15-01-2018

  Udlændingenævnet omgjorde i januar 2018 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til en bangladeshisk statsborger under henvisning til, at ansøgeren ikke havde været i uafbrudt uddannelse frem til det fyldte 18. år, jf. § udlændingelovens § 11, stk. 12, jf. stk. 16.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at han ikke var omfattet af personkredsen i udlændingelovens § 11, stk. 12. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren søgte om tidsubegrænset opholdstilladelse den 15. juni 2016, at han fyldte 18 år den 24. juni 2016, at han var diagnosticeret med blandet obsessiv-kompulsiv tilstand og kroniske, motoriske og vokale tics, at han havde afbrudt sin gymnasiale uddannelse ganske kort tid inden, at han fyldte 18 år, og at afbrydelsen skyldtes hans psykiske sygdom, som førte til indlæggelse op til hans 18 års fødselsdag. Udlændingenævnet fandt på denne baggrund det bedst stemmende med Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s Handicap-konvention, ikke at meddele ansøgeren afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at han ikke havde været i uafbrudt uddannelse frem til det fyldte 18. år, jf. § udlændingelovens § 11, stk. 12, jf. stk. 16. FAM/2018/10.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 26. januar 2017 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt beskæftigelse efter afslutning af folkeskolen

  Dato: 26-01-2017

  Udlændingenævnet omgjorde i januar 2017 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til en sudansk statsborger, som i december 2007 var meddelt opholdstilladelse i Danmark i medfør af udlændingelovens § 9 c, stk. 1, og som senest havde fået forlænget sin opholdstilladelse til juli 2020.

  Udlændingenævnet fandt efter en konkret vurdering, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren siden afslutningen af folkeskolen ikke havde været under uddannelse eller i ordinær fuldtidsbeskæftigelse, frem til ansøgeren fyldte 18 år i oktober 2015, hvor han havde indgivet ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens dagældende § 11, stk. 10. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren til sagen havde fremsendt et afgangsbevis for 10. klasse fra juni 2015, en kopi af en ansøgning fra juli 2015 om optagelse på en ungdomsuddannelse, hvoraf det fremgik, at ansøgeren ønskede at gå på VUC i perioden fra primo august 2015 til ultimo juli 2016, og et brev fra februar 2016, hvoraf det fremgik, at ansøgeren medio august 2015 havde første undervisningsdag på et kursus, som gav ret til optagelse på en gymnasial uddannelse, ligesom ansøgeren var fortsat på dette kursus for at kunne blive optaget på en gymnasial uddannelse. FAM/2017/28.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 3. december 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år

  Dato: 03-12-2015

 • Udlændingenævnets afgørelse af 22. oktober 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse – Beskæftigelseskravet

  Dato: 22-10-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark til en statsborger fra Tyrkiet. Ansøgeren, som var født i Danmark i 1995, fik opholdstilladelse i Danmark i medfør af den dagældende udlændingelovs § 9, stk. 1, nr. 3. Ansøgeren oplyste, at hun havde været i uafbrudt uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, at hun afsluttede 9. klasse i juni 2011, at hun gennemførte grundforløbsuddannelse for den erhvervsfaglige fællesindgang, sundhed, omsorg og pædagogik i december 2011, at hun i marts 2013 bestod social- og sundhedshjælperuddannelsen, at hun havde arbejdet som afløser på et plejehjem uden noget bestemt timetal per uge siden marts 2013, og at hun i maj 2013 blev ansat som social- og sundhedsassistentelev, men at hendes ansættelse begyndte i august 2013 med forventet afslutning i april 2015.

  Udlændingenævnet fandt det rettest at vurdere sagen efter de lempeligere bestemmelser i udlændingelovens § 11, stk. 10, da ansøgeren fyldte 18 år få måneder efter indgivelsen af ansøgningen om tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingenævnet fandt imidlertid, at ansøgeren ikke opfyldte betingelserne for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 11, stk. 10, da ansøgeren afsluttede 9. klasse i juni 2011, og at hun dernæst frem til sin 18 års fødselsdag i juli 2013 ikke havde været i uafbrudt fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse, idet ansøgeren i perioden fra marts 2013 til august 2013 ikke havde haft fuldtidsbeskæftigelse eller været under uddannelse. Udlændingenævnet bemærkede, at selvom ansøgeren havde været ansat på et plejehjem, havde ansøgerens ansættelse været uden noget bestemt timetal om ugen, ligesom ansøgeren reelt arbejdede mellem 9 og 25 timer om ugen, hvilket var et lavere timetal end fuldtidsbeskæftigelse. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren havde arbejdet på deltid i to måneder, hvilket svarede til ca. en måneds ordinær beskæftigelse. For så vidt angik ansøgerens uddannelsesforhold, henviste Udlændingenævnet til, at gymnasiale og erhvervsrettede uddannelsesforløb alene kan indgå ved beregningen af, om en udlænding har været under uddannelse i mindst tre år inden for de seneste fem år, jf. udlændingelovens § 11, stk. 6, såfremt uddannelsen er afsluttet. Uddannelse på folkeskoleniveau, som ikke er gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse, kan derfor ikke indgå i vurderingen. Det var derfor alene ansøgerens afsluttede social- og sundhedshjælperuddannelse, der var normeret til et år og to måneder, der kunne indgå i vurderingen, hvorfor Udlændingenævnet på baggrund af de samlede forhold fandt, at kravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, ikke var opfyldt. FAM/2014/161.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 22. oktober 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse – Beskæftigelseskravet

  Dato: 22-10-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark til en statsborger fra Tyrkiet, der var født i marts 1995. Ansøgeren havde siden 1999 haft opholdstilladelse i Danmark. Ansøgeren havde oplyst, at han havde bestået folkeskolens 10. klasses prøve i juni 2012, at han i november 2012 begyndte på en erhvervsskole, og at han i perioden fra juli 2013 til december 2013 havde job i en almennyttig forening med otte timer om ugen.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke havde været under uafbrudt uddannelse eller i uafbrudt ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen i 2012, idet han efter folkeskolens afslutning i juni 2012 ikke blev optaget på en ny uddannelse, og at videreuddannelsen på erhvervsskolen først skete fra november 2012, hvorfor kravet om, at ansøgeren skulle have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse fra senest sommerferiens afslutning og frem til en ny studiestart, burde kunne stilles i ansøgerens sag. Ansøgeren skulle således opfylde de almindelige betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingenævnet fandt endvidere, at ansøgeren med en arbejdstid på otte timer om ugen ikke opfyldte kravet i udlændingelovens § 11, stk. 10. Udlændingenævnet fandt herefter, at ansøgeren ikke havde været i ordinær beskæftigelse eller uddannelse i mindst tre år indenfor de seneste fem år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse, da det alene er uddannelser på et højere niveau end folkeskolen, eksempelvis en afsluttet gymnasial eller erhvervsrettet uddannelse, der kan indgå i beregningen af, hvorvidt betingelserne i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, kan anses for opfyldt, hvorfor ansøgerens uddannelse på erhvervsskolen ikke kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt ansøgeren opfyldte betingelserne i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, da uddannelsen ikke var afsluttet på afgørelsestidspunktet. FAM/2014/213.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 22. oktober 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse – Beskæftigelseskravet

  Dato: 22-10-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til en statsborger fra Makedonien, der var født i juni 1995, og som havde haft opholdstilladelse i Danmark siden fødslen, under henvisning til, at ansøgeren ikke opfyldte beskæftigelseskravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. Ansøgeren havde i juni 2012 afsluttet folkeskolens 10. klasse og var i februar 2013 startet på et grundforløb på teknisk erhvervsskole. Ansøgeren havde fra marts 2012 været ansat i fem timer om ugen i en fast food restaurant. Ansøgeren indgav i maj 2013 ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse i forbindelse med, at ansøgeren fyldte 18 år.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke var omfattet af de lempeligere regler for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse for unge udlændinge, der indgiver en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse forud for det fyldte 19. år, såfremt udlændingen har været i uafbrudt uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, jf. udlændingelovens § 11, stk. 10. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren ikke havde været i uafbrudt uddannelse eller fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, da han afsluttede folkeskolens 10 klasse i juni 2012 og først påbegyndte grundforløbet på teknisk erhvervsskole i februar 2013. Udlændingenævnet fandt i den forbindelse, at ansøgerens fritidsjob i en fast food restaurant ikke kunne anses som ordinær fuldtidsbeskæftigelse, da beskæftigelse skal have et omfang af minimum 30 timer om ugen for at kunne være fuldtidsbeskæftigelse. Udlændingenævnet fandt således på baggrund af sagens oplysninger, herunder ansøgerens egne oplysninger, at ansøgeren ikke havde været i ordinær beskæftigelse eller under uddannelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre år inden for de sidste fem år, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. FAM/2014/214.


Til toppen