Udlændingenævnets afgørelse af 15. juli 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet

Udlændingenævnet omgjorde i juli 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark til en statsborger fra Rwanda. Ansøgeren var meddelt opholdstilladelse i Danmark i juli 2004 i medfør af udlændingelovens § 8, og var indrejst i Danmark i april 2005. Udlændingestyrelsen havde i januar 2013 meddelt afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren ikke opfyldte betingelsen i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, om at have været under uddannelse eller i ordinær beskæftigelse eller udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre år inden for de sidste fem år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse (beskæftigelseskravet).   


Udlændingenævnet fandt grundlag for at omgøre Udlændingestyrelsens afgørelse og fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til beskæftigelseskravet i udlændingelovens § 11, stk. 3. nr. 8. Udlændingenævnet lagde til grund, at ansøgeren siden april 2005 havde boet lovligt i Danmark på baggrund af opholdstilladelsen meddelt efter udlændingelovens § 8, at ansøgeren havde gennemført en gymnasial uddannelse i Danmark, og at ansøgeren på afgørelsestidspunktet var studerende på Københavns Universitet. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at ansøgeren var omfattet i persongruppen i udlændingelovens § 11, stk. 15, hvorefter der kan dispenseres fra nogle af betingelserne for tidsubegrænset opholdstilladelse, herunder beskæftigelseskravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, såfremt udlændingen har boet lovligt her i landet i mindst 8 år og i hele den periode har haft opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, hvis udlændingen har udvist vilje til integration i det danske samfund. FAM/2013/72.

Senest opdateret: 15-07-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen