Udlændingenævnets afgørelse af 31. marts 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet

Udlændingenævnet stadfæstede i marts 2014 Udlændingestyrelsens afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til en thailandsk statsborger, der i oktober 2003 blev meddelt opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. Udlændingestyrelsen modtog i april 2013 ansøgerens ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. I den forbindelse oplyste ansøgeren, at hun siden august 2012 havde haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark, at hun i november 2004 blev ansat som juleassistance i tre måneder, og at hun i perioden fra marts 2005 til ultimo maj 2005 var ansat som vikar, men fratrådte stillingen medio marts 2005, da hun efter en lægeerklæring var uarbejdsdygtig på grund af graviditetsbetinget sygdom. Endvidere havde ansøgeren vedlagt en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at hun havde et handicap i form af en psykisk lidelse, som bevirkede, at hun ikke havde kunnet opfylde kravet om ordinært fuldtidsarbejde i Danmark i mindst tre år inden for de sidste fem år, at hun havde sin første psykotiske episode som 29-årig, at hun havde været indlagt på psykiatrisk afdeling i Bangkok og kortvarigt var blevet medicinsk behandlet, og at hun i august 2010 havde udviklet en svær manisk periode med psykotisk dybde og med behov for indlæggelse i tre måneder både på lukket og åben psykiatrisk afdeling på et center, samt at hun i tre måneder forinden ansøgningstidspunktet havde været i fuldtidsbeskæftigelse og havde kunnet passe sine børn. Ansøgerens klage til Udlændingenævnet var vedlagt en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at ansøgeren havde været ude af stand til at opfylde fuldtidsbeskæftigelseskravene i perioden fra juli 2010 til juli 2012 på grund af langvarig funktionsnedsættelse, samt at hun havde diagnosen skizoaffektiv psykose. Derudover fremgik det af eIndkomst, at ansøgeren i perioden fra februar 2008 til august 2012 kun havde haft beskæftigelse i december 2008, og at hun siden september 2012 havde været i fast beskæftigelse.   

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke opfyldte betingelsen om at have været under uddannelse eller i ordinær beskæftigelse i mindst tre år inden for de sidste fem år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. Udlændingenævnet lagde vægt på, at det fremgik af eIndkomst, at ansøgeren i perioden fra februar 2008 til august 2012 kun havde haft beskæftigelse i december 2008, og at ansøgeren siden september 2012 havde været i fast beskæftigelse. Det til sagen oplyste om, at ansøgeren havde været alvorlig psykisk syg og derved uarbejdsdygtig i perioden fra juni 2010 til juli 2012, fandt Udlændingenævnet ikke kunne føre til en ændret vurdering i sagen. Udlændingenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at ansøgeren siden september 2012 havde været i ordinær beskæftigelse, hvorved hun på sigt havde mulighed for at opfylde kravet om beskæftigelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. FAM/2014/114. 

Senest opdateret: 31-03-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen