Udlændingenævnets afgørelse af 14. marts 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Praktikophold

Udlændingenævnet stadfæstede i marts 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark til en ansøger fra Bangladesh under henvisning til, at ansøgeren ikke opfyldte beskæftigelseskravet, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. Ansøgeren var i august 2007 meddelt opholdstilladelse som studerende ved Roskilde Universitet, jf. udlændingelovens dagældende § 9 c, stk. 1, og blev efterfølgende i januar 2011 meddelt opholdstilladelse efter greencardordningen, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1. Ansøgeren havde efter sin uddannelse blandt andet været i beskæftigelse som ulønnet praktikant ved en international organisation i Danmark samt som praktikant/”administrative trainee” ved to forskellige internationale organisationer i Europa.

Udlændingenævnet fandt, at de forskellige perioder som praktikant, herunder som ”administrative trainee”, ikke kunne indgå i beregningen af, hvorvidt ansøgeren opfyldte betingelsen i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. Udlændingenævnet fandt i forhold til praktikantstillingen ved den internationale organisation i Danmark, at der ikke var tale om beskæftigelse udført under sædvanlige løn- og ansættelsesforhold som forudsat i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, da stillingen var ulønnet. For så vidt angik opholdene i udlandet, fandt Udlændingenævnet, at ingen af disse praktikophold var gennemført som et obligatorisk led i ansøgerens uddannelse eller beskæftigelse i Danmark, hvorfor disse ikke kunne indgå i beregningen, uanset at aflønningen af disse ophold havde været skattepligtig i Danmark, jf. udlændingelovens § 11, stk. 5, og § 11, stk. 6. Ansøgerens øvrige perioder med studie og beskæftigelse var ikke tilstrækkelige til at opfylde kravet om, at udlændingen skal have været under uddannelse eller i ordinær beskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre år inden for de sidste fem år, hvorfor ansøgeren ikke kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. FAM/2014/177.

Senest opdateret: 14-03-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen