Udlændingenævnets afgørelse af 23. februar 2023 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Kriminalitet

Udlændingenævnet stadfæstede i februar 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark.


Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgeren blev i marts 2022 meddelt afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse, idet ansøgeren i 2008 blev idømt en ubetinget fængselsstraf på 1 år for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1 (kvalificeret vold) jf. § 247, stk. 1, hvorfor ansøgeren ikke opfyldte kravet om ikke at være idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af § 222-224. 

Udlændingenævnets afgørelse:

”Udlændingenævnet har lagt til grund, at din opholdstilladelse regnes fra den […] juni 1999, da du har haft opholdstilladelse i Danmark som familiesammenført siden denne dato. Udlændingenævnet finder således, at du opfylder den tidsmæssige betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1.
Udlændingenævnet vurderer imidlertid, at du ikke opfylder mindst en af de grundlæggende betingelser, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3.

Udlændingenævnet vurderer, at du ikke opfylder betingelsen om ikke at være idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller § 210, 215, 215 a, 216 eller 222-224, § 225, jf. § 216, § 243-246, § 260, stk. 2 eller 3, eller § 260 a, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 3.

Udlændingenævnet har lagt vægt på, at det af udskrift fra kriminalregisteret fremgår, at du den […] juli 2008 blev idømt en ubetinget fængselsstraf på 1 år for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1 (kvalificeret vold), jf. § 247, stk. 1.

Det forhold, at det til støtte for klagen er anført, at det er ca. 13 år siden, at du blev dømt, og at det derfor er lang tid siden, at du har begået forholdet, at du begik forholdet, før at skærpelsen blev indført, at du senere har lavet om på dit liv og indset dine fejl, at du har gennemført et kursus, som du har fået meget ud af, og at du fortsat anvender de lærte værktøjer den dag i dag, kan ikke føre til en ændret vurdering.

Det forhold, at du har haft en hård opvækst, der var præget af vold og af at være flygtet fra et land der var i krig, at du endte med at bo på gaden, at du havde det svært som ung, at du i dag er frivillig træner i […] bokseklub for unge, at du er blevet far til fire børn, at du oplever det som meget stressende at skulle forlænge din opholdstilladelse, og at skulle søge visum ved udlandsrejser, kan heller ikke føre til en ændret vurdering.

Det kan ligeledes ikke føre til en ændret vurdering, at du har anført, at du bl.a. lider af PTSD, stress, at du tager medicin og går i behandling ved en psykiater og at du er tildelt førtidspension på den baggrund.

Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at lovgivningen ikke giver mulighed for dispensation på baggrund af helbredsforhold i tilfælde, hvor en udlænding er meddelt afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse med henvisning til kriminalitet omfattet af udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 3. Udlændingenævnet henviser herved til udlændingelovens § 11, stk. 18.

Udlændingenævnet har videre lagt vægt på, at dine personlige forhold og kompetencer i øvrigt ikke indgår i vurderingen af, hvorvidt du er omfattet af betingelsen i § 11, stk. 3, nr. 3.

Udlændingenævnet har desuden lagt vægt på, at betingelsen om ikke at være idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller § 210, 215, 215 a, 216 eller 222-224, § 225, jf. § 216, § 243-246, § 260, stk. 2 eller 3, eller § 260 a, senest blev ændret ved lov nr. 102 af 3. februar 2016, og at det fremgår af loven, at bestemmelsen finder anvendelse for ansøgninger indgivet efter lovforslaget fremsættelse den 10. december 2015. Udlændingenævnet henviser til, at din ansøgning er indgivet den 3. april 2022.

Udlændingenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.

Udlændingenævnet skal oplyse dig om, at der af udskrift fra kriminalregisteret tillige fremgår andre domme vedrørende ubetinget fængselsstraf, der tillige medfører udelukkelse fra tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. § 11, stk. 3, nr. 3.”

ERH/2023/127

Senest opdateret: 23-02-2023
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen