Udlændingenævnets afgørelse af 13. august 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Kriminalitet – Karensperiode

Udlændingenævnet stadfæstede i august 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om ikke at meddele tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 11, stk. 7, jf. § 11 a, stk. 2, nr. 2, til en statsborger fra Iran. Ansøgeren var i 2005 meddelt opholdstilladelse i Danmark som kvoteflygtning. Den pågældende blev ved dom afsagt af Østre Landsret i april 2011 idømt en delvis betinget dom på et år og tre måneders fængsel, hvoraf ni måneder blev gjort betinget. Den pågældende var blevet løsladt i april 2012.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren ved Østre Landsrets dom i april 2011 var blevet idømt fængsel i et år og tre måneder, hvoraf ni måneder var betinget, og at han var blevet løsladt i april 2012. Ansøgeren fandtes således omfattet af udlændingelovens karensperiode på 12 år fra tidspunktet for løsladelsen, jf. udlændingelovens § 11, stk. 7, jf. § 11 a, stk. 2, nr. 2, og ville således ikke kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse før april 2024. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at ansøgerens dom var endelig, og at han var blevet meddelt afslag på anke til Højesteret. Ansøgerens henvisning til sin baggrund, sin uddannelse i Danmark, sit arbejde i Danmark, sine fremtidsmuligheder i Danmark, og det forhold, at han følte sig uskyldigt dømt, samt at han havde fået en psykisk sygdom, kunne ikke føre til en ændret vurdering. FAM/2014/221.

Senest opdateret: 13-08-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen