Udlændingenævnets afgørelse af 22. oktober 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Beskæftigelseskravet

Udlændingenævnet omgjorde i oktober 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark til en statsborger fra Tyrkiet under henvisning til, at ansøgeren ikke siden afslutningen af folkeskolen havde været under uddannelse eller i ordinær fuldtidsbeskæftigelse, frem til ansøgeren fyldte 18 år. Ansøgeren bestod folkeskolens 10. klasse i juni 2012. Under sagens behandling ved Udlændingenævnet fremsendte ansøgeren dokumentation for, at ansøgeren i februar 2012 havde søgt om optagelse på en videregående uddannelse, at ansøgeren i september 2012 blev optaget på den videregående uddannelse, og at uddannelsen startede i oktober 2012. 

Udlændingenævnet fandt, at henset til den korte tidsmæssige periode fra ansøgerens afslutning af folkeskolens 10. klasse i juni 2012 til påbegyndelsen af en ny uddannelse i oktober 2012, herunder afholdt sommerferie, var ansøgeren fortsat omfattet af udlændingelovens § 11, stk. 10, hvorfor Udlændingenævnet tilbagesendte sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på, at Udlændingestyrelsen kunne tage stilling til, om de øvrige betingelser for at meddele ansøgeren tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark var opfyldt. FAM/2014/216.

Senest opdateret: 22-10-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen